Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar een oorlogshaven in te richten. Daardoor krijgen dan Rusland en Engeland beide de vrije verbinding, die voor hun sterk commercieele belangen dringend noodzakelijk is. En Engeland zorgt ewoor, dat Rusland daar geen grooter bezit of invloed kan krijgen dan Engeland lief is. Naar gelang de relaties vermeerderen en de belangen grooter en vrijer speelruimte noodig maken, ziet men zich genoodzaakt de havenplaats uit te breiden en kan dat betrekkelijk gemakkelijk verder naar het zuiden doen. Daarbij moeten — terwille van het evenwicht — ook de Engelsche rechten uitgebreid worden. En telkens zal de kwestie beslist en geregeld worden, vóór men er toe komt aan zulk een bagatel te denken, als b.v. dit: dat Lyngen of Narvik toch in een land liggen, dat eens onafhankelijk was en toen Noorwegen heette.

Het hoogtepunt van het gevaar is nu bereikt, doordat Noorwegen van Zweden is gescheiden. De bescherming, die er voor ons in lag, dat een aanval op den eenen staat oorlog met de twee beteekende, is weggevallen. Een verstandige politiek had mogelijk het ongeluk kunnen verhelpen. -*

2. De centrale mogendheden.

1°. De vraag, of de centrale mogendheden een gevaar voor het Noorden zijn, is beantwoord met de aanwijzing van de gevaren, die Scandinavië van de zijde der Entente bedreigen. Evenveel belang als de Entente-mogendheden er bij hebben, den Scandinavischen muur, die hen scheidt en die hen verhindert zich te vereenigen, omver te halen, evenveel belang hebben de centrale mogendheden er bij dezen muur in stand te houden.

Een Russtsch-Engelsch Scandinavië zou Duitschland's ondergang zijn. Daardoor zou de strik, dien de Entente om het hoofd van het Duitsche volk heeft trachten te slaan, dicht getrokken worden, en de worging zou slechts een kwestie van tijd zijn. Duitschland moet öf Scandinavië veroveren öf de drie landen als onzijdigen handhaven. De vraag is: waarbij het het best vaart. Men moet in aanmerking nemen, dat het in alle geval heel wat zou kosten, om die verovering over zee ten uitvoer te brengen. Het zou er zeker geen voordeel van hebben het aantal van zijn vijanden met de Scandinavische landen te vermeerderen. Maar bovendien zou een verovering gevaarlijker voor Duitschland zijn dan de onzijdigheid van Scandinavië. Het zou ten alle tijde moeten vreezen, dat men hier een gelegenheid zou zoeken om zich vrij te maken, door steun te zoeken bij de vijanden van Duitschland. En tegenover zulk een gevaar zou Duitschland in Scandinavië in een ongunstige positie zijn, omdat de centrale plaatsen op zulk een grooten afstand liggen. De afstand van Berlijn naar Drontheim is ongeveer dezelfde als van Berlijn naar Napels, maar moeilijker af te leggen, omdat de Oostzee er tusschen ligt. Duitschland zou een zeer groote troepensterkte in het noorden moeten hebben, zoodat wat aan de eene zijde voordeel zou zijn aan den anderen kant groot nadeel zou beteekenen.

Sluiten