Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts voor twee gelijkstaanden volle waarde hebben. Een dergelijke gelijkwaardige positie kan Nederland slechts verkrijgen door een verbond met de overige noordelijke kleine staten. Te zamen zouden zij meer dan 17 millioen zielen omvatten en noordelijk Europa strategisch beheerschen.

2°. Een verbond tusschen de overige noordelijke landen zonder Nederland zou dit land in een nog meer geïsoleerden toestand brengen, en het bondgenootschap berooven van een contingent van groote beteekenis. — In de jaren 1759 en 1780 zijn er dan ook zulke bondgenootschappen tusschen de vier staten gesloten, hoewel slechts voor bepaalde doeleinden.

Het is voor Nederland thans een noodzakelijkheid geworden zijn positie te versterken door tot een dergelijke coalitie toe te treden. Toen Engeland in 1911 zijn aanval op Duitschland door de Schelde beraamde, antwoordde Nederland door de oevers van dezen stroom te versterken, hetgeen, zooals bekend is, hevige verontwaardiging in Engeland wekte. Tijdens dezen oorlog heeft een lid van de Engelsche regeering verklaard: „Dat Nederland den Scheldemond bezit, moet zoowel uit geografisch, als uit militair oogpunt als onnatuurlijk worden beschouwd;" een opvatting waarbij de eerste-minister Asquith zich aansloot. In 1916 beraamde Engeland zelfs een inval in Nederland om naar Duitschland te kunnen marcheeren. Alleen Duitsche en Nederlandsche maatregelen verhoedden den aanval. Dat Engeland die opvatting huldigt, krijgt een bijzondere beteekenis, nadat het zich te Calais militair heeft genesteld. Daar het de wereld bijeengebracht heeft tot den strijd tegen Duitschland, bestaat er een mogelijkheid, dat dit land wordt overwonnen. In dat geval zal België wel zonder twijfel opgenomen worden in een Engelsch plan op het vasteland; en het belang, dat Engeland er bij heeft Nederland om de Schelde heen te „regelen" kan vergeleken worden met de belangen van Rusland ten aanzien van noordelijk Noorwegen en Zweden. Daar dus Nederland zich eenerzijds wenscht te beveiligen tegen de noodzakelijkheid van een volkomen opgaan in het Duitsche rijk en aan den anderen kant er voor waken moet, dat het niet een Engelsche vazalstaat wordt en zich beroofd ziet van zijn belangrijkste strategische en economische voordeden, is het verplicht nieuwe bondgenootschappen te zoeken; en het kan er geen vinden, dat eenige waarde heeft, dan bij de drie andere noordelijke staten. Men kan voorspellen, dat het Nederland niet langer mogelijk zou zijn, zijn positie van thans te bewaren, als het de eenige kleine staat van noordelijk Europa bleef zonder verbond met anderen.

Gedurende den oorlog heeft Nederland evenals de overige kleine staten de uitwerking van den strijd van Groot-Britannië voor de rechten der kleine natiën te zien gekregen in den vorm van een „rantsoeneering", die het land aan den rand van hongersnood heeft gebracht. Deze rantsoeneering heeft o. a. met deze middelen gewerkt, dat aan Nederland geweigerd werd, op zijn eigen schepen uit zijn eigen koloniën grondstoffen voor zijn eigen gebruik en. zijn eigen fabrieken te halen Het heeft dus evenals de overige noordelijke staten het volkenrechtelijk en economisch despotisme van Groot-Britannië onder-

Sluiten