Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noorden verdacht weten te maken en ze met motieven van veroveringspolitiek in verband gebracht. Dat is geheel onderhands geschied, maar het was daarom niet minder doeltreffend. — Een niet geheel onbelangrijke omstandigheid lag in de soort van betrekkingen, die wij hadden met de drie landen, die de voornaamste acteurs in den wereldoorlog zijn: Men ging naar Frankrijk om zich te vermaken, naar Engeland om geld te verdienen en naar Duitschland om te leeren. De meeste menschen echter knoopen aan plezier en winst aangenamer herinneringen vast dan aan leeren. Dat weerkaatst zich in de gevoelens van de drie landen. Daarentegen kan men niet in ernst als reden voor de onwelwillende stemming noemen, dat b.v. Duitsche schoenmakers of onderwijzers als toeristen zich niet altijd als hovelingen gedroegen of aanstoot gaven. In vergelijking met het optreden, dat Engelsche toeristen zich niet zelden hier te lande veroorloven, is dat van die Duitsche toeristen van zulk een onschuldigen aard, dat het een beleediging voor de Noorsche natie zou zijn haar tot die critiekiooze onderdanigheid tegenover Engelschen en kitteloorigheid tegenover Duitschers in staat te achten. En in vergelijking met de tekortkomingen, die, zooals wij moeten toegeven, ook Noorwegen zelf aankleven, zou het een beleediging voor het Duitsche volk zijn, gewicht te hechten aan uiterlijke zwakheden van den een of" anderen Duitscher, wiens geestesleven en weetgierigheid de grenzen overschreed, die zijn geldmiddelen hem schenen aan te-wijzen: Van een Duitschen schoenmaker is toch een Jacob Boehme kunnen worden.

5. Finland.

1°. Den 10den April 1917 legde de Russische regeering de volgende verklaring af: „De voorloopige regeering houdt het voor zijn rechten voor zijn plicht reeds thans te verklaren, dat het vrije Rusland niet deoverheerschingvan andere natiën ten doel heeft, dat het integendeel een duurzamen vrede wil tot stand brengen, opden grondslag van zelfbestemmingsrecht der volkeren. In den naam der gelijkheid heeft het de boeien verbroken, die het Poolsche volk drukten."

Met het oog op deze beginselen, waarvoor de Russische regeering zich openlijk verklaarde, besloot de Finsche Landdag, den 18den Juli 1917, — gelijk den 20sten Juli werd medegedeeld — met 136 tegen 55 stemmen Finland zelfstandig te verklaren. Hierdoor is Finland's autonomie een actueele staatkundige aangelegenheid geworden en is van een internRussische een internationale vraag geworden i).

Het groote belang, dat de overige Scandinavische landen bij Finland hebben, heeft daardoor politieke beteekenis gekregen en kan nu openlijk besproken worden.

Volgens de idealen, die de Entente als haar staatkundige geloofsbeteekenis verkondigd heeft, behoort Finland tot de groep der Scandinavische mogendheden. Deze idealen groepeeren zich om de twee beginselen: Het is de taak der wereldpolitiek het welzijn van elk volk te

1) Een artikel over deze verklaring in „Aftonbladet" Stockholm, 24 Juli 1917 vermoedelijk van Prof. R. Erich.

Sluiten