Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht van hun vijand terug zullen brengen, is de verhouding tusschen Midden-Europa en Rusland, ook wat het getal betreft, ten voordeele van de eerste groep verbeterd. Het lijdt derhalve geen twijfel, dat een nieuwe strijd Midden-Europa in een vastere machtspositie dan de tegenwoordige zou vinden.

Het zou voor niemand nut opleveren, als men de oogen voor deze staatkundige factoren wilde sluiten, die niet te bestrijden feiten of overtuigende waarschijnlijkheden zijn.

3°. Maar er is nog een andere en wel niet minder belangrijke omstandigheid te overwegen.

Rusland is, gelijk is gebleken, in tegenstelling met Duitschland zeer weinig er mede geholpen, dat Denemarken vrij is en blijft. Een doeltreffende haven naar de „open zee" zou het in Denemarken eerst hebben, als het zich in Kopenhagen vast gevestigd had. En deze havenplaats zou het, naar de algemeene historische ervaring, niet lang kunnen beveiligen tegen de dichtstbijliggende mogendheden. Dat behoeft dus hier niet behandeld te worden. Daarentegen zou het een uitstekende strategische positie voor Rusland zijn, als het zich in noordelijk Noorwegen kon vestigen en langzamerhand zijn macht zuidwaarts kon uitbreiden tot Drontheim of, nóg beter, tot Bergen. Nadat de Engelsche politiek heeft ingegrepen in de Russische en beproefd heeft die voor goed in haar macht te krijgen, zal Engeland tegen een dergelijke regeling geen bezwaar hebben, zij zal integendeel juist het ideaal van het Engelsche streven zijn. Men herinnere zich het politieke verloop van de conferentie van St. Petersburg: Russische, Zweedsche en Engelsche bladen vermelden eenparig, dat Rusland geld vraagt, dat het een levenskwestie voor Rusland is; het kan niet schieten zonder wapenen en ammunitie; het is hiervoor bijna uitsluitend op Japan aangewezen, en Japan verkoopt — de Hemel weet het! — meer dan graag; maar het verkoopt slechts tegen contante betaling in goud; het gelooft voor geen duit aan het Russische crediet, slechts ternauwernood, als de wissels door Engeland geëndosseerd zijn. Om geld te krijgen moet Rusland derhalve leeningen sluiten voor ontzaglijke sommen. En Engeland is gewillig. Het heeft van oudsher huurtroepen voor zijn oorlogen betaald, maar het is veel goedkooper de anderen voor eigen rekening te laten vechten en later de hooge renten van de leeningen te ontvangen; dus Engeland is bereid te leenen. Maar het kan voorwaarden stellen. Een goed zakenman stelt zich niet tevreden met minder voordeel dan hij weet van zijn mede-contractant te kunnen krijgen. En Engeland verstaat de kunst van zaken doen, zooals de wereld weet. Het heeft derhalve de voorwaarden bedongen, waaraan voldaan zal kunnen worden. En deze zijn o.a.:

1°, Contröle over het gebruik van de gelden, uitgeoefend door Engelsche ambtenaren; men heeft bepaalde redenen geen al te groot vertrouwen te stellen in het beheer van de Russische ambtenaren.

2°. Wijziging van het binnenlandsch staatkundig bestuur van Rusland volgens Engelsch stelsel.

Sluiten