Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3° Aanstelling van personen, die Engeland aanwijst, in voorname betrekkingen van de Russische politiek.

i Deze eischen zijn door de Engelsche regeering geformuleerd, door Lord Millner aangeboden en door den Engelschen gezant te St. Petersburg Buchanan, op het eind van Januari en in het begin van Februari 1917 ondersteund. Gedeeltelijk om deze eischen door te zetten, dreef Engeland Rusland in de revolutie.

Ja, volgens „Aftonbladet" van Stockholm d.d. 6 April 1917 werden tusschen Engeland en de Russische revolutionnaire regeering onderhandelingen gevoerd over een groote Engelsche leening, waarvoor Rusland panden geven moest in Esthland, Lijfland, op Ösel, Dagö Bjorko, Aland en de scheren om Abo heen. Engeland zal al deze gedeelten militair bezetten, totdat de leening betaald is: nooit. Daarmede is Petersburg en Rusland zelf overgeleverd aan de macht van Engeland.

Engeland zal hierdoor voor goed de beschikking over Rusland krijgen een houvast op de Russische markt, die hij zich verzekerd heeft met Engelsch kapitaal volgens de beproefde methode van de Engelsche politiek en de Engelsche financiers, verder met Engelsche militairen zoodat het zelfs de Russische ambtenaren en de Russische regeering onder zijn invloed heeft. Om dit nog te versterken hebben de beide rijken een Russisch-Engelsche en een Engeisch-Russische kamer van Koophandel in St. Petersburg en Londen opgericht.

De beteekenis van dit alles voor het noorden is deze: naarmate tngeland zijn invloed in Rusland riet stiio-pn mnst hM k^.,o.i.-—

tegen iederen invloed van den anderen kant, moet het de concurrentie van na den oorlog, die door Duitschen invloed beschermd wordt, uitroeien. Men kan de zelfstandigheid van het noorden er voor ten pand geven dat Engeland met alle kracht er voor zal strijden de Russische markt voor zichzelf te winnen en te behouden. Een dergelijke markt vindt tngelaHd nergens in de wereld. Het moet zich dus de beste verbinding de snelste verbinding, den meest vrijen toegang tot Rusland verschaffen' En die gaat over Noorwegen en Zweden. (Vgl. hiervoor o. a. weder A. L. Drolsum „For Norges sak" bladz. 3—6.).

Wanneer Rusland en Engeland beide deze verbinding wenschen, dan zal men ook beproeven die tot stand te brengen.

In dat geval is de positie van Duitschland zoo: het zal een ring om zich heen gesloten zien, ook in het noorden, boven Denemarken; en het zal de macht van zijn vijanden vergroot, zijn eigen bestaan' fiden61? Zie!\^,het zal gevoelen, dat het Entente-programma van den li januari 1917 dichter bij zijn voleindiging is. Ik wil er niets over zeggen, wat een hemelsche volkenrechtelijke moraal Duitschland in aat geval zou voorschrijven. Maar er bestaat toch nauwelijks twijfel over dat Uuitschland in zulk een geval zonder veel omhaal aan Denemarken zou verklaren, dat het Duitsche rijk zich genoodzaakt zag zijn grenzen naar bkagen in het noorden en tot aan den Öresund in het noordoosten te verplaatsen, door middel van een verbond of op andere wijze I egenover de mogelijkheid, dat Denemarken in een ommezien via het nabijliggend Noorwegen zou worden bezet, en zoodoende van

8

Sluiten