Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat van Denemarken. Het is mogelijk, dat het lot van Denemarken niet beslist over dat van het Scandinavische schiereiland. Maar over .het eerste is geen twijfel mogelijk.

Dit weet de Deensche politiek ook zeer goed. Maar de Deensche openbare meening weet het niet.

In dit verband doet zich nu een vraag voor, die slechts genoemd zal worden, die ik niet beproeven zal te beantwoorden, omdat ik tevergeefs naar een antwoord gezocht heb. Denemarken vreest Duitschland. Het vreest, omdat zijn macht gering en Duitschland's macht groot is. Wanneer de macht van Denemarken grooter werd, zou het minder bang zijn. Hoe grooter de macht zou zijn, die het voortbestaan van Denemarken beschermde, des te minder zou Denemarken vreezen. Door deel te nemen aan een noordelijke machtsorganisatie zou Denemarken van die vrees ontheven worden.

Tot welk streven in de buitenlandsche politiek heeft nu de Deensche vrees voor de overmacht in het zuiden geleid? Verschillende Deensche bladen van de „hoofdstad" en andere vertegenwoordigers van den godsdienst van Hem, die leerde: Hebt uwe vijanden lief! vloeien over van haat tegen Duitschland. Maar de weerzin tegen Duitschland voert niet tot daden. Het ziet er uit, alsof hij gedeeltelijk naar binnen toe verteert, aanleiding geeft tot passief leedvermaak, maar niet tot willen en streven. De Deensche haat tegen Duitschland verbrandt dus om zoo te zeggen Denemarken's macht in de buitenlandsche politiek, hij ontvlamt zijn wil niet tot het zoeken van een uitweg en tot het oprichten van een bolwerk. Dit schijnt des te onverklaarbaarder, daar het Deensche volk zeker een der verstandigste volken der wereld is. Een psycholoog zou misschien zeggen, dat een op krenking gegronde haat verlammend werkt, als hij sterker is dan de liefde voor het gekrenkte. Maar er bestaan misschien andere redenen.

Terugblik.

Van welken kant ook een aanval op het Noorden mocht komen en tegen welk van de landen deze ook mocht zijn gericht: tegen Denemarken, Noorwegen of Zweden, van den kant van Duitschland, Rusland of Engeland, de uitwerking zou voor de beide overige noodlottig worden. En evenzoo zou de kans op veiligheid voor alle drie rijken er door verhoogd worden, als zij elkander wederzijds krachtig maken. Want het gevaar voor een dergelijken aanval wordt verminderd, naarmate de weerstand daartegen vermeerderd wordt. — De eenige reden voor de Deensche politiek om zich te willen onthouden is: dat zij het waarschijnlijker acht, dat Rusland Noorwegen-Zweden zal aanvallen, dan dat Duitschland het Denemarken zal doen. En het moet aannemen, dat dit risico voor Noorwegen-Zweden niet alleen thans grooter is, en het gevaar voor Denemarken geringer, maar ook dat het gevaar van een dergelijken aanval ook na een noordelijk bondgenootschap voor het Scandinavische schiereiland grooter zou zijn dan voor Denemarken. En Denemarken moet bovendien aannemen, dat zijn eigen gevaar van den kant van 'Duitschland niet in dezelfde mate verminderd

Sluiten