Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sionneerden, die te oud zijn. En daar het menschelijk gevoelsleven een ideaal niet missen kan, zijn nieuwe en minder goede geesten in de plaats der uitgewezene naar binnen gekomen in de gedaante van begeerte naar goud en genot. 8

Nu is het echter zoo, dat het doel de grens voor het streven en de kracht van een mensch bepaalt. Een volstrekt ideaal kan ongeloofelijke SS?"-te ™°fscniJ'n roePen> daarentegen een vergankelijk oogmerk s echts eindige, beperkte. Een fetisch, die het zinnebeeld van een vol-

♦I™ V T -,S* 'S betf dan niets; een g°uden kalf- dat een ideaal streven tegenhoudt, is erger dan een fetisch.

Het vaderland heeft als zinnebeeld voor vele van de edelste menschelijke gevoelens gediend. In den strijd voor het welzijn van zijn vaderland 5KE » t yerd^gei\ziin eigen strijd, dien van zijn geslacht, van zijn natie van het welzijn der menschheid ; een eeuwig gebod riep hem tot moed en offervaardigheid. Maar zulk een ideaal sterft weg, waar vergankelijke doeleinden als geld en genot het doel van 's levensstrijd worden en de stemming en de voorstellingen internationaliseeren. Nationaal olichtShL6" nat\onaal vrijheidsgebod gaan van den eersten naar den tweeden rang terug en verdwijnen zoo ten slotte geheel. Men verzoent zich me het nationaal onwaardige, daar zich op dit gebied geen volstrekt ideaal geldig maakt. En vervolgens verliest men Stief er. geestkracht om de onwaardigheid te voorkomen en om de waarde die men toevallig nog bezit, te bewaren. Men vindt geen uitweg ui den smaad, daar geen dwingend ideaal gebiedt, dat hier het leven moet aSnhgfiWatg ' fa"tasie' vindjn»heki, wilskracht, zij alteSorfS geleid door het hoogste doel, dat het individu bereiken wil £ het doel b.v. vermogen te verkrijgen of in stand te houden, het leven te bewaren, dat zijn goederen, die men ook kan bezitten al wordt de staat waartoe men behoort, van een vrij rijk een vazalstaat.

uit is niet bedoeld een beschouwing over moraal te zijn. Het is slechts een poging feiten te verklaren, die de ondervinding eert zoóals het uitsterven van nationaal bewustzijn en wil binnen en buiten de grenzen der noordelijke landen, en de richting aan te geven vaï

wordeen\wfeThef: ^ gMg T', TgeHjk ge*uit zoud™™"iïï worden, al ziet het er niet naar uit, alsof dit gebeuren zal.

9

Sluiten