Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeks van andere staten, die ertegen stemden om den vrede, niet echter den oorlog, te behouden. Het is een onwaarheid den indruk te wekken, dat de misdaad, die de aanleiding tot den wereldoorlog werd, tot de bevoegdheid van het Haagsche Hof zou hebben behoord, als Duitschland dat voorstel had aangenomen. Zelfs niet het allerverstgaande vredesvoorstel voorzag in een conflict als dat van den moord te Serajewo. En de liefde voor de waarheid in de beschuldiging krijgt een bijzonderen achtergrond, wanneer men er aan denkt, dat noch deze professor, noch de vele andere aanklagers aanleiding vinden te wijzen op Engeland's tactiek tegenover de Boerenrepublieken bij de eerste Haagsche conferentie in 1899. Toen stelde het n.1. als voorwaarde voor zijn deelneming er aan, dat 1° de Boerenrepublieken niet werden uitgenoodigd, 2° anderen dan de uitgenoodigden geen verlof kregen toe te treden. En 3° wees het daarop het onderhands door Nederland ingediende voorstel af om het geschil aan het Haagsche Hof te onderwerpen. De oorzaak van het geschil was toen niet, dat een kleine staat achter een sluipmoord op den Prins van Wales stond om het Britsche rijk tot uiteenspatting te brengen. De oorzaak was, dat de kleine staat eigenaar was van de goudmijnen van Johannesb.urg. — Wanneer tusschen 1902 en 1914 wijzigde Engeland's politiek zich zoodanig, dat het, in plaats van zelf verdragen met kleine staten te schenden, die aan te vallen en te veroveren (b.v. die van de Boeren), nu als de wereldlijke vertegenwoordiger des Hemels de wapens opneemt om een kleinen staat te beschermen,... niet tegen verovering, maar tegen een doormarsch ? Herinnert de professor zich de mijlpalen in de Afrika-politiek van Groot-Britannië in dien tijd: de geheime verdragen met Frankrijk 1904, Spanje 1904^-05 en 1911, Rusland 1906 -07, Italië 1911, — om zich van Egypte te verzekeren? — Dat de Duitsch-Oostenrijksche verstandhouding met Turkije dreigde de orde in de Turksche provincies te herstellen en aldus het tijdstip te brengen, waarop de door Engeland bezworen verdragen om Egypte te ontruimen zouden moeten worden nagekomen ? Dat Duitsch-Afrika in den weg ligt voor het Britsche Afrika-plan? — Welk moreel verschil ligt er in een paar kleine staten aan te vallen om hun goudmijnen te veroveren en een groote mogendheid aan te vallen om haar handel, vloot en koloniën te veroveren?

7°. Op historische onwaarheden berust de slotsom, dat Duitschland's tegenstand tegen de gedachte eener wereldomvattende rechtsorde „den wereldoorlog voorbereid" heeft. Als de wereld vol was van professoren, die beproefden de geschiedenis te vervalschen. dan. nog zou dit niet het feit uit de wereld helpen, dat ieder van de Entente-samenzweerders zijn aandeel wenscht van de gebieden van de centrale mogendheden: in Duitsch-Azië en Afrika, Egypte, Mesopotamië, Konstantinopel, Galicië, Oost-Pruisen en Elzas-Lotharingen, en dat zij op grond van deze overeenstemmende veroveringslust hun verbond hebben aangegaan. Dat Rusland daarom óp Engeland's aanstoken in alle stilte mobiliseerde, om zoover mogelijk te zijn, voor het werd ontdekt. En dat Duitschland daarom zijn ultimatum zond met den

Sluiten