Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engeland hield dus uitsluitend rekening met hetgeen zijn politieke belangen kon dienen. En deze politieke belangen zijn er op gericht geweest de machtsconstellatie, die 'het door de Entente had tot stand gebracht, te handhaven, waardoor het zich de opperheerschappij ter zee en den economischen voorsprong als wereldkapitalist verzekerde Tot dit doel was het bereid een wereldoorlog, nu of later, te beginnen en het heeft dien thans in het leven geroepen, nu het practisch scheen de belangstelling van een reeks van omstandigheden af te leiden: het oproer te Dublin, waarbij 50 menschen waren gedood, de Ulsterkwestie met den strijd voor Homerule, die Engeland in de moeilijkste positie van de laatste 50 jaren gebracht had, juist omstreeks den 23sten Juli en nog andere omstandigheden. De oorlog moest dus als bliksemafleider dienen.

9°. De Engelsche staatslieden Lloyd George, Asquith, Balfour, hebben in het binnen- en buitenland er veel munt uit geslagen dat Engeland, zooals zij zeiden, niet voorbereid was. Wie ditmaal onwaarheid spreekt: óf deze heeren öf Lord Grey, laat ik onbeslist. Maar een van de partijen moet het doen, want in zijn redevoering van den 3den Augustus 1914 verklaart Grey: „wat de militaire krachten aangaat, zijn wij gereed. Ik geloof, dat de eerste minisACi e-n ,n?i,Jn ho°ggeachte vriend, de eerste Lord van de Admiraliteit, er niet aan twijfelen, dat deze krachten der kroon nooit zoo gereed en zoo sterk zijn geweest, als zii heden zijn, en dat er nooiteen tijdstip geweest is, waarop het vertrouwen in de macht van onze vloot om onzen handel en onze kusten te beschermen meer gerechtvaardigd is geweest dan nu". „De schade, die de vijandelijke oorlogsschepen onzen handel kunnen toebrengen is miniem, vergeleken bij" enz.

Voorts had Churchill als minister van marine reeds den 22"** luli

lracTrQg^Z°r!d' dat de geheele Epische oorlogsvloot verzameld was ie opitnead.

De Engelsche regeering, Parlement en Kabinet, werd dus door haar ministers ad hoe uitgenoodigd het tot oorlog te laten komen, daar alles was voorbereid, zoodat men zich niet behoefde te bedenken In iLZTïlTWei? b50nnen zii den oorl°g- Wat de vraag betreft, of' de Engelsche autoriteiten den oorlog hebben gewild, het is dus foutief te beweren dat zij den vrede wilden, omdat zij volgens hun zeggen onvoorbereid waren. Want juist uit hun verklaring vin voorbeStê zijn blijkt hun oor ogswil. Tegenover de groote kracht van Duitschland waren zij feitelijk onvoorbereid, maar dit is een bewijs, hoe bereidwillig en luchthartig zij tot oorlog overgingen. Een vi andeliikP vloot kan den Engelschen handel slechts onbetfeLnndscffie t£

fflShS Grey, terwijl hij den oorlog met alle kracht aanbeveeh. En toch hebben de redevoeringen van Lord Grey en anderen, waarin zij Engeland s vredeswil uit zijn niet-voorbereid-zijn willen aantoon™ een zekere bewijskracht. Zij bewijzen, dat de sprekers het verstand' hunner medemenschen niet hoog schatten, en zij toonen aan, op welke

10

Sluiten