Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leugenachtige wijze Engelsche staatslieden de doeleinden van het Engelsche despotisme met een sluier weten te bedekken.

10°. Aan den anderen kant toonde het krijgslustige, veroveringszuchtige en op zijn macht vertrouwende Duitschland zijn oorlogswil tegenover de Entente op een zeer eigenaardige wijze.

De Engelsche gezant in St. Petersburg rapporteert den 31s4en Juli, dat „de Duitsche minister geheel ontdaan was, toen hij zag, dat de oorlog onvermijdelijk was." De gezant te Berlijn berichtte den 29sten Juli, dat de Duitsche staatssecretaris „zeer terneergeslagen" was, omdat er oorlog scheen te dreigen wegens de voorbereidselen van de Russen en Franschen.

De correspondent van de „Times" te Parijs verklaart den 29sten Juli: „Ik heb reden te gelooven, dat Duitschland meer bewijzen van zijn wensch om den vrede te bewaren heeft gegeven dan aan het Fransche volk bekend is." En in Berlijn op dienzelfden datum: „Duitschland werkt krachtig voor vrede". „Het is niet waar, dat Duitschland Frankrijk wil ten onder brengen, integendeel, Duitschland hoopte nog ter elfder ure, dat Frankrijk neutraal kon blijven," schrijft de Engelsche professor B. Russel (The Policy of the Entente, bladz. 5, noot). Duitschland bood aan Frankrijk niet aan te vallen, als Engeland Frankrijk's neutraliteit wilde waarborgen (Witboek 5 en 6). De redactie van de „Times" schrijft den 29sten Juli: „Het is een publiek geheim, dat Duitschland alles doet om den band tusschen Rusland en Oostenrijk-Hongarije te herstellen," d. w. z. den vrede te bewaren. De Belgische minister van St. Petersburg schrijft den 30sten Juli 1914: „het is onbetwistbaar, dat Duitschland zich inspant, zoowel hier als te Weenen, om een middel te vinden, dat een algemeen conflict kan verhoeden".

Zoo treedt dus een volk op, als het bereikt wat het wil: een wereldoorlog.

Onbetwistbaar is het volgende: als Engeland zich slechts half zoo ingespannen had om den vrede te bewaren, dan zou de wereldoorlog niet zijn uitgebroken. En als Duitschland in diplomatiek opzicht slechts half zoo goed voorbereid was geweest als Engeland, dan zou de wereldoorlog ons bewaard hebben voor dezen bevrijdingsoorlog tegen het volkenrechtelijk, economisch en onder schoone frasen verborgen despotisme in het westen.

11°. Om dezelfde reden heeft de Entente — d. w. z. Engeland — ook de herhaalde uitnoodigingen tot het beginnen van vredesonderhandelingen niet aangenomen. Den 8sten Februari 1917, — eenige dagen, nadat Engeland het vredesvoorstel van 12 December van de hand had gewezen, verklaart minister Henderson, lid van den Engelschen krijgsraad: „wij kunnen een zoo sterke militaire macht in midden-Europa niet toelaten als Duitschland, Oostenrijk, Bulgarije en Turkije zouden zijn, als zij onder Duitsch toezicht vereenigd zijn". Dujs daarom kan Engeland geen vredesonderhandelingen beginnen! — De geheele nota over de kleine naties, over het nationaliteitsbeginsel, over de wereldbevrijding enz. is de mooie vlag, die den strijd van Engeland om zijn positie als voornaamste mogendheid moet dekken, d. w. z. zijn volkenrechtelijk enecono-

Sluiten