Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misch despotisme. Het schijnt, alsof de minister er geen aandarht

htdef Sinh°7ten hHeftH,dat ZC,fS 31ldere State" dan ae^enS molenS! fe ÏpIIph.T gedachega"g aanleiding vonden om zich de vraag !L5e,,eiY ^Unnen wn- een 200 sterke mi'»aire macht in de wereld VniKen ï* f e, gr°epder Entente> onder Engeland's toezicht verenigd? Volkenrechtelijk en economisch heeft geen staat een macht tot zich

ffulbreideT ^ ^ Engeland wil in «tand houden

3. België en Griekenland.

I.

De vraag: Wat is de waarheid? is moeilijk te beantwoorden Zij is even moeilijk te beantwoorden als de vraag: Wat is richt?

De mensch leeft niet alleen om den Zondag. Ook niet om een rechtsregel nHÏÏA6 g+°d? TI als het recht ziJ'n er ter wille van deZS. D if 1 'h !t re(Lht de menschelijke waarden moet beschermen Dit is de gedachte van het recht. Als de uiterlijk vorm, b.v. rechtsregels menschelijke waarden benadeelen. dan worden zi tot onrecht Jp crh h Va" een rechtsregel te gebruiken om de gedachte er van te schaden ,s de ergste van alle misdaden : een misdaad tegen het reS JriV"onderscheid in de menschelijke waarden. Een brood is een menschelijke waarde, daar het de behoefte der menschen kan bê! vredigen Anders niet. Dus is het recht op het brood afhankeiyk van de grootte van de behoefte. Grootere behoefte schept een groote?

aa d is'alnï r J,ijk de behoefte eerSt worden onderzocht £ aard is afhankelijk van de vraag, welk doel men er mede heeft die

elfdeTf'Kehh"^6", Wij e??r aannemen' dat twee behoeff'het In de nntfni? c"' dan 8eeft de grootste behoefte het meeste recht, ten slnttPP an PiCekt me" gaarne van "belangen". Deze berusten ren siotte alle op de menschelijke behoefte. WH kunnen daarom dit

KchfKu1, Vlaat, van beh°efte, en hltgS^?^ recht I JJ l 266 Wu°r,den mtgedrukt, dat een hooger belang meer recht geeft. Een hooger belang van een ander te benadeelen ter wille recht''JnhpTn la,ger °?Iang °f omgekeerd, dat is onrecht. - Dit Tevens!

eke e tferZlll d? ,blJ alle Contracten tussche" menschen

nni!^ .beperkingen gelden, dat de verplichting, die men zich zeiven

oTereenk^^ °"der bepaalde Voorwaarden geldt

overeenkomsten, die staten met elkander maken, geldt een dergeliik

hS gen°emd' »ciausula rebus sic^ntSu ^: ut verplichting geldt slechts op voorwaarde, dat de verhoudingen zoo

Kam"' tSlSï°^ef °k°ghenb^' dat de overeenkomstEt^ wrantWt nlfc J ka" dlt voorbehoud worden misbruikt. Maar misbruik sla? W nampr3-" ? gedachte. die aan het voorbehoud ten grondslag ligt, namelijk, dat men een afspraak, die in haar vorm zonder voorbehoud is gemaakt, niet mag misbruiken om eeri? kracMiger be l"g ,te benadeelen dan dat, hetwelk het contract of de afsp aak bestemd was te behart.gen. Een afspraak heeft dus geen rechtsgeld g^

Sluiten