Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is natuurlijk hard, dat men voor zijn geografische ligging en voor de domheden, waartoe men daardoor gebracht wordt, moet boeten. Maar medelijden naar eene zijde mag niet onbarmhartig jegens de andere maken. Dat zou zijn het recht krenken. Men moet bedenken, dat het Dwtsche ultimatum niet een aanval op de Belgische natie was. Met was van Duitschen kant geen komedie zooals de Entente in Griekenland gespeeld heeft, waar een volk zijn heirwegen heeft laten gebruiken — onder protest — maar tevens gepijnigd wordt om het er toe te brengen zich in een oorlog te storten, dien het volk eenstemmig met wenscht, en dien het, in het ergste geval, liever tegen dan met zijn pijmgers zou voeren. De Duitsche regeering wendde zich niet tot de Belgische regeering onder voorgeven van de natie te willen beschermen door haar leiders om te koopen en revolutie te weeg te brengen Slechts weinigen herinneren zich, dat hetzelfde Engeland, dat thans zoo vol ijver het recht als onzijdige van het kleine Griekenland bescnermt, door het te dwingen tegen zijn wil aan den oorlog deel te nemen — en dat bovendien de post, de telegraaf, den handel, den uitvoer, de scheepvaart der kleine Scandinavische staten zoo beschermt als boven werd beschreven - dat dit Engeland schuldig is aan het ongeluk van België. En dat het zelf in het jaar 1916 een dergelijken aanval op Nederland beraamd had, als Duitschland in België deed; niet omdat Engeland aangevallen werd, maar ondanks dat het in vrede kon blijven. w»

7°. Men krijgt ondertusschen een diepen en bitteren blik in den aard der menschelijke natuur, wanneer men het opzien, dat Duitschland s „overrompeling van België" baarde, vergelijkt met het volko™,e" l 1 lz,w"-.Sen over Engeland's aanval op Duitschland. Duitschland wijde geen Belgische burgers dooden.'het wilde alle schade vergoeden en de souvereiniteit en de belangen van België eerbiedigen. Het verzoekt tweemaal, en de menschen zijn verontwaardigd over de Duitsche laagheid. En Engeland? Wat heeft het Duitschland aangeboden? Heeft het verzocht Duitsche heirwegen te mogen leenen tot afweer van een aanval? Heeft het aangeboden de schale te vergoeden en de souvereiniteit te waarborgen? Heeft Duitschland niet tevergeefs Engeland verzocht, niet zijn heirwegen, maar het leven

iTh b"r§erS *! SP?ren? Wat hebben eigenliïk Duitsche burgers Engeland misdaan dat dit land het verzoek om vrede afwijst ? En wat hebben Belgische burgers Engeland misdaan, dat Engeland, ook niet

PnJi^/u1]twi,'.,d^ Duitsche burSers het leven »et behouden?Als tngeland België wil beschermen, waarom aanvaardde het dan niet het aanbod van Duitschland om de Belgische heirwegen te sparen, als het de Duitsche burgers sparen wilde? Kon Engeland verwachten, dat de Duitsche staatsmacht zich meer bekommeren zou om deze heirwegen

vïeH^n JT ^ voortzetting van den oorlog op zich hebben genomen door geen v edesonderhandehngen te willen beginnen, vóór de centrale mogfndheden vernÖ Zd«^aar v a,ntwo°rdL »°o duidelijk is, zou men zich tot Ldeplichtigeaande g^kti^air6" "* ^'die d-als „sport" voeren, oo/maar eenigs"^

Sluiten