Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te nemen aan den oorlog, is onwaar. Deze verplichting gold niet tegenover een groote: mogendheid, en ze was afhankelijk van de voorwaarde df' tuV50™0 ?°]d?en aa" de Bu'g^rsche grenzen opsteTde en dit heeft Servië niet gedaan. En-nu geschiedde het volgendeden %SLenN °Verïan(ï^ ^kenland ee» van haar talrijke ultimatums, den 23**n November 1916. Dit ultimatum liep af den 1— Decembe 1916 De eisch had ten doel Griekenland's oorlogsmateriaal te krijgen In den nacht van 30 November op 1 December landden Fransch? e„ Ital.aansche soldaten in den Piraeus, en marcheerden naar Athene Den

DeftLTDCCr bfr he?-het Grieksche ^ weerstand geboden Des avonds begon de vloot der Entente Athenl te bombardeeren en

Se d ut S,° ■ °e geZ3nten der Enten,e deeIden koning Konstant^n Sc^het hol", h" PU!" zourrdengesCnoten-DeKoningheri""erde zich het bombardement van Kopenhagen en gaf toe om een van de cultuurheil.gdommen der wereld te redden. Den l— IanuarM9i7 overhandigde de Entente hem weder een nota, waarin zij oS£

meer' cL2ï^ m°eten °-Veral buiten den Peloponesus niet meer Grieksche troepen aanwezig zijn dan noodig is voor de orde en den politiedienst. - Buiten den Peloponelus mogen geen Sriv de:ge, jke,V00r mobilisatiedoeleinden aanw£°f zijm Deze militaire toestand moet zoo lang duren als de geallieerden het noodig oordeelenen moet onder toezicht staan vin afgevaar2go Fr rlfni6 geallieerde" bii de Grieksche autoriteiten alnstellen. „A tr moet een verbod worden uitgevaardigd tegen elke vervari SSnSl Samenkomst va" reservisten in Griekenland ten noorden van Connthe. Burgers mogen geen wapenen dragen.

toezicht te ghoauaeefen hebbe" het aHe S°°rten van contröle e»

wpTp'n^1.!6 personen' die °P het oogenblik om staatkundige redenen, Trraf' samenzwering, oproer of andere misdrijven,die ÏÏ^lLS'iïS^ geVange" geh0Ude" -den.J moeten ai°L Df. genten hebben de opdracht de Grieksche regeering er aan te herinneren, dat de militaire noodzakelijkheid he' mede

ïe°Ltae?edezeb «"eïï;^ ^ * ^ ^en^Ta^ hlnït.h? met den Lanssa-spoorweg naar Saloniki zenden. - De blokkade van de Grieksche kust zal blijven bestaan tnt aan deze eischen is voldaan. "'ijven Destaan tot

Waarin deze „militaire noodzakelijkheid", die de verdrukking van Griekenland van de zijde der Entente'rechtvaardigt zfchondScheYdt ZnJr? noodzake'ykheid, die Duitschland aanleiding heeft gegeven de onzijdigheid van België te schenden, is niet opgehelderd. Maar «Hik

Eié nVnnï E"ïnÜ "iet-Z00 bescheiden als Duitschlanïtegénoveï

ng-l 'l. Oostenrijk-Hongarije tegenover Servië.

u.!\. kLan als bewijs dienen voor hetgeen de beschermers van Hp onzijdigheid en van de kleine naties zich tegen een onz^dTvolk -In wl H dHn ~ kV.nnen veroorloven, zonder dat zij er zelveloc. verontwaardigd over zijn, dat zij zichzelf den oorlog verklaren

Sluiten