Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is natuurlijk te hopen, dat hun moraal hooger is bij een noordelijker breedtegraad. — Het- hier beschrevene kan overigens bewijzen, hoeveel van onze dagbladen en tijdschriften bij hun weergeven van de historische gebeurtenissen naar „tendenz" streven en zich niet aan de waarheid houden. Het wordt thans eenvoudig zoo voorgesteld, alsof de landing der Entente in Griekenland geschiedde op uitnoodiging van de Grieksche regeering — en niet mogelijk werd door de omkooperijen en doorgezet ondanks de protesten der regeering.

IV.

1°. Men was er niet verontwaardigd over, dat Engeland Griekenland heeft aangevallen, maar men heeft dagbladen, tijdschriften, brochures en boeken volgeschreven met heftige beschuldigingen van Duitsche gruweldaden in België. Deze berichten steunen op de mededeeling van een Engelsche commissie, de zoogenaamde „Bryce commission"', en zonder twijfel hebben zij in politiek opzicht op uitstekende wijze gewerkt. Hoe zij echter tot de waarheid staan, zal men uit het volgende kunnen zien, waaraan, merkwaardig genoeg, in de Noorsche pers zeer weinig aandacht is geschonken.

De verovering van België door Duitschland was in den herfst van 1914 geëindigd. De bedoelde gruweldaden moeten dus vroeger gepleegd zijn. De Engelsche dagbladen begonnen dadelijk hun agitatie met behulp van zoogenaamde Duitsche wreedheden. De Duitsche regeering stelde toen door bemiddeling van Amerika voor, dat door de Engelsche regeering een commissie zou worden gevormd om deze wreedheden te onderzoeken en de concrete bijzonderheden in juridischen vorm vast te stellen. Deze Engelsche commissie heeft rapport uitgebracht in Februari 1915. De Amerikaansche legatie te Londen bericht haar regeering als volgt hierover:

„Op initiatief van de Engelsche regeering heeft een onderzoek plaats gevonden van duizenden berichten over wreedheden, die de Duitsche soldaten aan vluchtende Belgen moeten hebben begaan. Als de uitkomst van de ingestelde onderzoekingen heeft de Britsche regeering aan de Amerikaansche legatie bericht, dat de aanklachten, die de Engelsche pers in het begin van den oorlog tegen de Duitsche krijgsmacht deed, schijnen te berusten op hysterie en vooringenomenheid." Het rapport zegt ook, „dat vele Belgen veel hebben moeten doormaken, maar de oorlog brengt dit mee, en men kan dit niet aan de ruwheid van Duitsche soldaten toeschrijven".

2°. Aldus luidt woordelijk het eigen rapport van de Engelsche regeering over het onderzoek van een Engelsche rechtbank. Maar dan komt er een ommekeer. Onder voorzitterschap van Mr. Bryce wordt een nieuwe commissie gevormd, die dezelfde opdracht heeft, ja dezelfde getuigenissen moet behandelen. De vroegere commissie was werkelijk niet Duitschgezind, maar zij bestond uit eerlijke, nauwgezette

Sluiten