Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechters. Haar resultaat was echter hoogst ongewenscht geweest en was hoogst onaangenaam voor het streven van Kitchener om een millioenenleger te vormen. De nieuwe commissie daarentegen doet mededeelingen die de haren te berge kunnen doen rijzen en tot woede kunnen brengen! Zij had ook een doel met haar resultaat: Het parlementaire recruteeringscomite te Londen, 12 Downingstreet, laat dadelijk een brochure verschijnen over het resultaat der commissie en besluit deze op de volgende wijze • „Stel u ter beschikking voor het leger! En indien gij een vrouw züt' zorg er dan voor, dat een man daartoe het besluit neemt". ' Dat was dus de bedoeling van het rapport van de commissie Over deze commissie kan overigens worden medegedeeld, dat haar verhoor gebeurtenissen omvat, die thans reeds lang geleden zijn dat de getuigenissen niet onder eede zijn afgelegd met uitzondering' van die welke reeds door de vorige commisie waren opgenomen, en dat alle andere namen en bijzonderheden, die controle mogelijk konden maken, weggelaten zijn. De commissie was volgens haar eigen mededeeling, niet gemachtigd de personen onder^ eede te verhooren; zij had dus slechts een protocol over de gebeurtenissen opgemaakt. Op deze basis en in dezen vorm zijn de beschuldigingen tegen de Duitsche soldaten verzameld en over de geheele wereld verspreid! — 6

Ieder jurist weet, welke waarde een dergelijk bewijs heeft, maar men hpeft niet rechtskundig te zijn om te begrijpen, welk van de twee rapporten de waarheid behelsde.

Een Noorsch Voorbeeld hoe dergelijke fabelen ontstaan: het bericht van een schipper, dat de bemanning van een Duitsche duikboot op de Noorsche vlag van zijn schip met voeten getreden zou hebben za velen nog versch in het geheugen liggen. Later moest hij ten gevolge van het protest van den kapitein der duikboot bekennen, dat de geheele geschiedenis verzonnen was.

Er zouden talrijke dergelijke gecontroleerde en onthulde onwaarheden l- velmuLden zlW>die de rondte "ebben gedaan en hun booze uitwerking hebben gehad zonder aan het daglicht te komen. — In de Voix de ™anitéu Lausanne 1915 schrijft de Engelschman Ramsay Macdonald : Het is verwonderlijk, dat de Belgische, Fransche en ten slotte de Engelsche autoriteiten hun naam zetten onder deze berichten van gruweldaden, die geen ambtelijk rechter zou erkennen. Het is duivelsch dergelijke berichten te gebruiken om den haat tusschen de volken té P"Sen' en den ooriogte verlengen, en dit moet door ieder rechtgeaard mensch veroordeeld worden. .

züA£iVZ«^i h°e »Duit|che. wreedheden" in Rusland ontstaan zijn, zj het volgende vermeld: Schrijver ontmoette-een Russisch redacteur

óe liStrL T'2g UÜ Rusland gevlucht was' Toen ik hem naar on™ wreedheden vroeg, zeide de redacteur, dat zij niet ernstig

ïï^ciïZT"-™^ °e g°uverneur in zün provincie had aan sch wï?pr?hi?HT g Cd, °PSedragen iederen dag een nieuwe Duitsche wreedheid te vermelden. Anders zou hun courant niet meer mogen verschi nen. - Wat deed u toen? - „Ik schreef ze"\ zeThij

Sluiten