Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— „Ware?" — „Verdichte natuurlijk, maar vermoedelijk niet wreed genoeg. Want ik was ten slotte niet veilig. Daarom vluchtte ik". — Toen ik eenigen tijd later van een ander Russisch redacteur hoorde, zocht ik hem op om hierover meer te hooren. Hij bevestigde, dat ook hij dezelfde opdracht had gekregen, en hij had er zich aan gehouden.— Maar het kan anderen gegaan zijn als mij, wanneer men trachtte, lieden, die verontwaardigd waren over de Duitsche wreedheden, gerust te stellen door hen in te lichten, dat zij in werkelijkheid niet waren begaan, bleek het, dat zij dezen troost niet wilden aannemen, maar met alle geweld aan de gruweldaden bléven vasthouden.

V.

Door al deze historische feiten krijgt men een helder inzicht in de positie, waarin de Entente staat ten opzichte van de rechtsideeën, een positie, die voor eiken zwakken staat gevaarlijk is. De Entente-mogendheden ontzegden aan Oostenrijk-Hongarije het recht, deel te nemen aan het voorbereidend onderzoek over het aandeel van Servië in den moord op den Oostenrijk-Hongaarschen troonopvolger. Zij hebben dit verhinderd, omdat het kwetsend was voor de souvereiniteit van Servië. Daarentegen hebben zij geëischt, — daartoe aangezet door Engeland, — dat Oostenrijk-Hongarije zijn verhouding tot Servië zou onderwerpen aan hun oordeel. Dit moest de souvereiniteit van Oostenrijk-Hongarije niet kwetsen.

Aan Griekenland stellen zij den eisch, dat zij het onderzoek van de Grieksche overheid moeten controleeren, — geheel zooals OostenrijkHongarije dit van Servië had geëischt, wat de Entente zoo weinig vereenigbaar scheen met de souvereiniteit van Servië, dat zij een wereldoorlog moesten ontketenen om dat te verhinderen. Het verschil was slechts dit, dat aan den eisch van Oostenrijk-Hongarije een moord ten grond lag, die tegen .zijn bestaan gericht was, — aan dien van de Entente niets anders dan dat het Grieksche leger zich en zijn land verdedigd had tegen het geweld van vreemde troepen.

De Entente stelde groote eischen aan Griekenland. Zij eischte zelfs deel te nemen aan het bestuur, dus het recht deel te hebben aan de besluiten en nieuwe handelingen van den staat. Dat moest niet kwetsend voor de souvereiniteit van Griekenland zijn.

Zooals algemeen bekend is, was Duitschland in bondgenootschap met Oostenrijk-Hongarije; maar het zou de verplichtingen, waartoe het zich bij het sluiten van een bondgenootschap verbonden had, niet mogen nakomen. Rusland had geen verbond met Servië en Engeland, zooals de Engelsche ministers heilig en plechtig verzekerd hebben, was niet in bondgenootschap met Rusland en Frankrijk. Toch zou Duitschland verplicht zijn geweest meer rekening te houden met de Servische belangen van Rusland en de Russisch-Fransche belangen van Engeland dan met zijn eigen verplichtingen tegenover OostenrijkHongarije !

In een nota van 12 December 1916 verklaren de centrale mogend-

Sluiten