Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kinderen in de landen der centrale mogendheden in concentratiekampen te intérneeren en ze gedeeltelijk met kanonnen neer te schieten of ze met opzet ten gronde te laten gaan door ziektê en gebrek, zooals de Engelschen volgens het denkbeeld van Churchill en volgens het bericht van den boerengeneraal De Wet gedaan hebben met ongeveer 30.000 Boerenvrouwen en kinderen, weinige jaren geleden, i).

5°. De uithongeringsoorlog van de Entente ten opzichte van Duitschland staat dus in open en volle tegenspraak met de beginselen van het volkenrecht. Daarop is ook in de protesten van alle onzijdige staten, waaronder die van de Vereenigde Staten, gewezen. En zelfs al was er nooit een rechtsregel hierover bij internationaal overleg vastgesteld, dan moest die nu gemaakt worden. Het is kinderlijk, te meenen, dat alleen de uitdrukkelijk vastgestelde verdragsbepalingen volkenrechtelijk bindend zouden zijn. Het leven schept de principes in de rechtsverhoudingen, en deze vormen den grondslag van elk volkenrecht en worden door het groeien en wisselen van het leven verder uitgebreid. De Engelsche leeraar in het volkenrecht Oppenheim heeft daarom terecht gezegd, dat iedere nieuwe oorlog nieuwe volkenrechtelijke bepalingen heeft geschapen. Degenen, die voordeel uit de rechteloosheid van den ouden toestand trekken, verheffen dan luide hun stem tegen de nieuwe rechtsbeginselen en noemen ze aan de hel ontleend. Men heeft ook hooren verkondigen, dat de centrale mogendheden dan maar vrede moesten sluiten en zich op genade of ongenade moesten overgeven. Waarheidshalve moet echter gezegd worden, dat men deze meening niet vaak hoort. Dergelijke lafheid moet men bij anderen veronderstellen, maar niet bij het Germaansche ras, dat voor de idee der vrijheid als voor het hoogste geestelijke goed der menschheid heeft gestreden.

6°. De uithongeringsoorlog kreeg een ernstig karakter door de versperring der Noordzee van den 2den November 1914 terwijl later de bepalingen van den lsten Maart 1915, 11 Maart, 18 April 1916 en andere volgden, de laatste van 21 Februari 1917. Door deze laatste bepaling is het zoover gekomen, dat Engeland het als een misdaad beschouwt, wanneer de Parijsche conventie van 1856 wordt nagekomen. Elk schip, dat goederen van vijandelijken oorsprong of naar vijandelijke bestemmingsplaatsen vervoert, wordt „gecondemneerd" (privaatrechtelijk: geroofd). Als het schip zich uit vrijen wil met de goederen naar Engeland begeeft, wordt het schip niet geroofd, wel de lading. Dat wil zeggen: Engeland neemt (privaatrechtelijk: steelt) alle vijandelijk goed, dat in zijn havens komt, en het betaalt voor dezen zeer gemakkelijken

1) De Nieuwe Rotterd. Courant, avondblad No. 13 van 1 Maart 1917 meldt: Ds. Louw, secretaris van het Boerenhulpcomité in de Kaapkolonie tijdens den oorlog, correspondeerde met 45 kampen (concentratiekampen). Hier stierven 1°. 3288 gehuwde vrouwen, 2°. 825 jonge meisjes boven de 16 jaar, 3°. 209 jonge mannen boven de 16 jaar, 4 . 22.057 beneden de 16 jaar, 5°. 1421 oude mannen; in het geheel 27.800 personen, dus meer dan /, van het gansche volk. Verder werden velen naar BritschIndie en andere streken gedeporteerd. Het is dus eenigszins vreemd, dat Engeland er tegen protesteert, dat Belgen naar Duitschland worden gevoerd.

Sluiten