Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiek is in vele opzichten fout i). Zij omvat namelijk het kustverkeer tusschen de Engelsche havens, dat ongeveer de helft van het totale verkeer uitmaakt. Dit verkeer wordt feitelijk door de duikbootaanvallen niet getroffen; het wordt echter bijna uitsluitend door Engelsche schepen onderhouden. Daarentegen bestaat het overzeesch verkeer bijna uitsluitend uit onzijdigen tonneninhoud, en dit verkeer is het, dat het oorlogsverkeer uitmaakt 2).

De Engelsche dagbladen, de blokkade-minister, en- de andereleden der regeering hebben daarom de onzijdigen — in het bizonder de Noorsche reeders — hun diepgevoelden dank gebracht voor hun grooten bijstand. Geen onzijdige staat heeft Engeland met zijn vloot tijdens den oorlog zulke groote diensten bewezen als Noorwegen, zeggen de Engelsche couranten in Februari, nadat Engeland Noorwegen tot toegeven had gedwongen in het verschil betreffende de visscherij-overeenkomst.

12°. Welke schade dit voor Duitschland beteekent, kan men nagaan door de groote waarde, die het voor Engeland had.

Het recht van noodweer bewijst, dat er een verhouding bestaat tusschen de waarde der goederen, die aangevallen worden en die der goederen, die de aangevallene moet beschadigen om zich te verweren. Welke waarden staan thans voor Duitschland op het spel, en welke voor de onzijdigen?

Voor Duitschland gaat het om het bestaan van het Duitsche rijk. Dit is openlijk door de Entente verklaard in haar nota van antwoord aan de Vereenigde Staten van 11 Januari 1917. Het gaat dus hierom de gezondheid en de geschiktheid van de vreedzame bevolking van Duitschland om haar diensten voor het welzijn der menschheid voort te zetten, of om de eischen op te geven, die tot dusver aan ieder mensch en volk gesteld werden: hun leven voor de vrijheid te wagen. Dit is meer dan een egoïstische vreugde, het is een vraag van menschelijke waardigheid en plicht. Een bereidwilligheid om zich te laten ringelooren, gelijk enkele onzijdige staten aan den dag gelegd hebben, alleen om het leven en hun levensonderhoud te redden, mag men niet verwachten van het volk van Luther, thans op den vierhonderdjarigen gedenkdag. Hij aanvaardde het gevaar zich te laten verbranden in plaats van zijn plicht tegenover de idee der geestesvrijheid te verzaken. Het instinct van verdediging is sterker bij elk mensch en bij elk volk dan het levensinstinct; zelfs de Grieken hebben tegen de barbaren gestreden.

13°. Welke waarden staan thans voor de onzijdigen op het spel ?

Dit zal elders nader worden onderzocht, maar reeds hier kan gezegd worden, dat het in geen geval zoo groote waarden zijn.

1) Vgl. een artikel in „Bergens Annoncetidende" van 8 Maart en 3 April; „Norge og England" (Noorwegen en Engeland).

2) Volgens de officieele Engelsche statistiek van April 1917, vermeld in „Norsk Naeringsliv", heeft de Noorsche uitgeklaarde tonneninhoud naar Groot-Britannië in 1916 bedragen 6.635.000 ton, de Engelsche 17.752.000 ton; de Noorsche dus meer dan een derde van de Engelsche.

Sluiten