Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze couranten moesten maar ophouden met te beweren dat de duikbooten op de reddingsloepen schieten. Dit is, gelijk vanzelf'spreekt door en door onwaar. Het is hiermee natuurlijk zóó: de duikbooten schieten op het schip, en de projectielen komen in de nabijheid van de reddingbooten neer. Voor het overige kunnen dergelijke dingen slechts beweerd worden door lieden met een opgeschroefde verbeeldingskracht of om positief te liegen. Het is nooit bewezen, dat een redding^ getroffen werd. En dat dit met opzet zou geschied zijn, is geheel

16°. Er wordt beweerd, dat het volkenrecht volgens artikel 7 van de Haagsche conventie No. 13 den aanvoer van oorlogsmateriaal veroor-

•°J, ,? argument verraadt geen diep nadenken of een weinig ontwikkelde moraal. Als de Haagsche conventie aanwijzingen voor het geweten wil geven, moest zij dit ook doen in de regels voor het sparen

ÏÏLZ T\Mleu? St?at dan deze belangrijkste bepalingen niet eerbiedigt dan heeft hij ook het recht verloren, de handhaving van minder gewichtige bepalingen te eischen. Bij een rechtmatigen aanval tegen de oorlogsmacht is vooropgesteld, dat het leven der natie gespaard wordt Als men dus het plan ondersteunt om een volk uit te hongeren kan men zich niet meer op de Haagsche conventie beroepen om zijn éigen toevoer var. oorlogsmateriaal te beschermen, omdat het recht van den onzijdige dat verondersteld wordt, is weggevallen. Maar een ieder moest weten, dat veel wat niet eerlijk is, toch vrij van straf is, en dat hit volkenrecht strafvrije misdaden mogelijk maakt. Hij, die zich dus beroept tFhLu gS 6 ?nvenjle om zijn eigen aanvoer van oorlogsmateriaal te beschermen zal zonder twijfel, zoo niet voor den rechterstoel van het volkenrecht dan toch voor dien van het geweten gedaagd wordeï

ÏÏihV-!. aanklacht.: Thans gebruikt gij een voorwendsel, fan welK geldigheid gij zelf niet gelooft.

17°. Men richt tot de Duitsche oorlogsleiding het verwiit dat zii onmeedoogend is. De uithongering van de zijde3 de Entente is ee3 onbloedige druk en telkens, als de Britsche regeering de levensader van het Duitsche volk nauwer toebindt, om heSe^ zij te verzekeren, dat z.j strijdt voor de menschheid en de vrijheid dfr

Swsennnd;rter ^ Sr61 ZelVe" inde gedaante der Hunn]en.Nie nieuws onder de zon. Wanneer'een rechterstoel der Jezuïeten in de middeleeuwen een eerlijk en moedig man naar den brandstapelverwees, gaf hij| hem over aan het wereldlijk gerecht met het verzoek om het vonnis uit te spreken en te voltrekken. En dit verzoek geschiedd^ steeds met de formule: „Oordeel zacht en zonder b3Vei|SnS Dit is de waarheid over den duikbootoorlog.

Terugblik.

hn"et ^kenrecht heeft aan de centrale mogendheden een onbetwistvooVSÏJtfm, h.u" "eedzamen handel door middel der onzijdigen voort te zetten (Parijsche conventie en Haagsche conventie). Door de afsluiting van de Noordzee van 2 November 1914 heeft

Sluiten