Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noordelijk Noorwegen beschermd. En daardoor komt het ook, dat noordelijk Noorwegen voor de Engeisch-Russische politiek niet zoo geestdriftig is als zuidelijk Noorwegen. Dat is de oorlog van nationaal standpunt bezien. En met noodzakelijke consequentie heeft men elke Russisch-Engelsche overwinning als een vermeerdering van gevaar voor het land, en elke Duitsche overwinning als een bescherming voor het land opgevat.

Men zou kunnen denken, dat het feit, dat noordelijk Noorwegen het eerst zou worden getroffen, in Zuid-Noorwegen het gevoel zou opwekken, dat men bijzonder verplicht was „en garde" te zijn. Van het begin van den oorlog af heeft men gesproken over de mogelijkheid, dat Noorwegen ook zou kunnen meedoen. Indien dit ongeluk zou gebeuren, dan maakt onze geografische en politieke toestand het noodzakelijk, dat wij aan dezelfde zijde staan als onze buren op ons schiereiland. Dit eischt ook de openbare meening in noordelijk Noorwegen met het oog op zijn zelfbehoud.

De andere mogelijkheid beteekent een nationale misdaad, waarvoor de verantwoordelijke pers den grootsten vloek van ons volk op zich zal laden. Maar het zou noodzakelijk zijn, dat het nationale standpunt de openbare meening van het geheele land zoo beheerschte, dat er van twijfelen of wankelen geen sprake kon zijn. Het moest volkomen uitgesloten "zijn, dat men kon vreezen, dat zuidelijk Noorwegen zich minder ongerust zou maken over het gevaar, omdat het niet onmiddellijk getroffen zou worden. Het noorden van Noorwegen mocht in der eeuwigheid niet. vreezen te worden opgevat als een minder belangrijk deel van het land. Daarom moest de pers van de hoofdstad er zich op toeleggen de openbare meening te leiden in de richting, die de nationale waarden des volks aanwees, en zij moest bijzonder rekening houden met dat gedeelte van het land, dat het meest blootstaat aan gevaar. Het zou onwaar zijn te beweren, dat het niet de taak van de pers is de openbare meening te leiden. Geen dagbladschrijver, die dit niet tracht te doen. Het zou dus niet noodig geweest zijn de oorlogvoerenden te dienen door verderfelijke onwaarheden te verspreiden, die een openbare meening moesten scheppen in strijd met ons nationaal en Scandinavisch gevoel.

In het zuiden van Noorwegen kan men dit eigenaardige zien, dat een gedeelte van het volk beheerscht wordt door een stemming, die beleedigingen en onrecht van den eenen kant voorbijziet en de krenkingen van de andere zijde op den voorgrond plaatst — in strijd met een nationale openbare meening en met die van noordelijk Noorwegen.

10°. Bij een gewichtige aangelegenheid is van ons volk gezegd, dat hét de noodzakelijkste gegevens miste om in de buitenlandsche politiek zelfstandig op te treden. De gebeurtenissen hebben dit niet weersproken.

De wereldoorlog gaat ons meer economisch dan nationaal aan en is meer een onderwerp voor journalistische beschouwingen dan voor staatkundige behandeling. En het feit, dat de oorlog steeds van den economischen kant bezien werd, heeft onwillekeurig er toe bijgedragen, dat

Sluiten