Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

1. Als een der vele factoren die hebben samengewerkt tot het ontstaan van den wereldoorlog geldt de omstandigheid dat het beleid der buitenlandsche betrekkingen in de meeste staten vrijwel geheel wordt overgelaten aan de Regeering, terwijl het Parlement zich dikwijls moet tevreden stellen met het kennisnemen van mededeelingen, door de Regeering gedaan „indien het belang van den Staat dat toelaat.*

Dat deze toestand zoolang heeft kunnen bestaan is verklaarbaar: de bemoeiing immers der Volksvertegenwoordiging zou de Regeering belemmeren in het voeren van eene krachtige politiek tegenover het buitenland. Deze overweging, hoe juist ook, bevat eene miskenning van den eisch van ontwikkeling der maatschappij m democratische richting door vermeerdering van den invloed der Volksvertegen woordiging.

Die invloed zal zich niet alleen moeten doen gevoelen door een recht op kennisnemen van de regeeringsdaden op het gebied der politiek in engeren zin. Een duurzame vrede zal ook worden bevorderd door de ontwikkeling van het internationale privaatrecht, eene voorwaarde voor de ontwikkeling van het wereldverkeer, waardoor het besef van saamhoorigheid der volken wordt verhoogd! Op dit terrein komt het voor het parlement minder aan op kennisnemen dan op medewerken.

2. Wanneer we het internationale privaatrecht noemen, denken we in de eerste plaats aan die voorschriften van materieel privaatrecht (vooral verkeersrecht, handelsrecht), die in verschillende staten gelijk zijn 1). We spreken niet over het formeele recht omdat de vaststelling daarvan grooter moeilijkheden oplevert 2) en daarom niet zoo spoedig aan de orde zal komen. We spreken niet over eenvormige regeling van de zoogenaamde coltfaievoor-

1) Hier wordt dus gedacht aan het vaststellen van internationaal privaatrecht volgens eene methode, door Prof. Mr. D. Josephus Jitta de „universeele" genoemd. Men leze Mr. J.'s werk: „La méthode du droit international privé" pag. 221 en vlg. en ook: .Internationaal privaatrecht" pag. 84-91, vooral § 36. Men zie verder het onlangs verschenen werk van Mr. J. Kosters: .Het Internationaal Burgerlijk Recht in Nederland' pag. 87, 88, waar de schrijver erop wijst dat deze hooge graad van rechtseenheid slechts op beperkt gebied bereikbaar is.

-) Men denke aan de zoo belangrijke eenvormige regeling der cassatie

Sluiten