Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wetgever kan de regels van ongeschreven recht wijzigen, dus kan de wet aan het volkenrecht derogeeren, m.a. w. de wetgever is niet gebonden; de rechter is gebonden aan het gewoonterecht (ook volkenrecht) tenzij de wet een andere regeling geeft.

ENGELAND 1).

23. Engeland heeft geen geschreven constitutie. Het op rechtsovertuiging gegronde gewoonterecht, de common law, bevat regels zoowel van privaat- als publiekrechtelijken aard. De rechtsovertuiging uit zich in de rechterlijke vonnissen. De lagere rechter is gebonden aan de uitspraken van den hoogeren, de hoogste rechter aan zijn eigen uitspraken. De rechtsgrond van het vonnis is een vroeger rechterlijk gewijsde in een analoog geval (precedent) 2).

De statute law, de door het Parlement gegeven wet, wordt beschouwd als amendement op de common law 3). De laatste staat den wetgever, vooral het House of Commons, niet duidelijk voor oogen, een wetenschappelijke voorbereiding van een wetsontwerp is in Engeland onbekend 4), en de wetgever, zich daarvan bewust, laat het aan den rechter over te bepalen welke beteekenis de wet heeft in verband met de door haar geamendeerde common law, en wat in de common law is afgeschaft, gewijzigd of aangevuld door de wet. Zoo heeft de Engelsche rechter geleerd de wet te verachten 5).

Bentham heeft getracht, tegenover dit Engelsche amendementsprincipe de superioriteit aan te toonen van het beginsel van codificatie, waarbij de rechter gebonden is aan het door den wetgever gestelde recht. Hij heeft vooral op het vasteland van Europa invloed gehad (Code Napoléon) 6); in Engeland heeft zijn volgeling Austin vooral onder de tegenwoordige juristen vele aanhangers 7), en dit is niet zonder invloed gebleven op de beschouwingen over aard en werking van het volkenrecht.

24. Het ongeschreven volkenrecht.

Voor de rechtsgeleerden van de achttiende en de eerste helft der negentiende eeuw was zoowel „common law" als „international law" natuurrecht. Men nam derhalve aan: „International law is

1) Picciotto, The relation of international law to the law of England and the United States of America 1915; Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, pag. 134—155; Crandall; Meier; Michon; Hatschek, Englisches Staatsrecht deel I (Handbuch des Oeff. Rechts IV. 2; 1905).

2) Hatschek, pag. 95—107. Daar de rechter dikwijls uit een aantal vonnissen het geval moet zoeken dat aan het hem- voorgelegde beantwoordt, treedt hij rechtscheppend op. Merkwaardige voorbeelden van het zoeken van analogie geeft Hatschek op pag. 102 en vlg.

3) Hatschek, pag. 95, 125.

4) Hatschek, pag. 127 en vlg.

5) Hatschek, pag. 139 en 140.

6) Hatschek, pag. 28—35, 149—153, 157.

7) Triepel, pag. 135, 136, 137. Picciotto pag. 23.

3

Sluiten