Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

although it be in conflict with I'nternational L a w.

Enacted Law will be construed with the presumption

that the enacting authority has intended no discrepancy between Municipal 1) and International Law" 2).

Triepel maakt dezelfde gevolgtrekkingen als Picciotto 3).

27. Verdragen.

De vraag is, of verdragen die regels bevatten voor de onderdanen (en in zooverre niet tot het eigenlijke volkenrecht behooren 4)), hen binden omdat ze volkenrechtelijke handelingen zijn, of omdat ze bindende kracht verkrijgen door het Engelsche Staatsrecht.

De omstandigheid dat het volkenrecht niet meer als natuurrecht wordt beschouwt, en dat alleen, gewoonte en verdragen erkend worden als bronnen van volkenrecht, is op zich zelf niet voldoende om te verklaren dat het verdrag als zoodanig de onderdanen niet bindt. Wel geeft de nieuwe leer steun aan de gevestigde praktijk, die naar het ons voorkomt niet is ontstaan op grond van een theorie; ze moet worden verklaard uit de historische ontwikkeling van het Engelsche constitutioneele recht.

Men moet trouwens niet trachten de Engelsche staatsinstellingen te verklaren in een logisch onderling verband; waar dit verband ontbreekt bedenke men dat de Engelschen meer waarde hechten aan wat de praktijk eischt, dan aan de theorie 5).

Medewerking van het parlement aan het sluiten en ratificeeren van verdragen is uitgesloten, daar deze handelingen volgens de Common Law tot de praerogatieven van de Kroon behooren 6).

Aanvankelijk kende de Common Law alle wetgevende bevoegdheid aan de Kroon toe; tot in de 19de eeuw werd aangenomen dat de Koning door verdrag de wetgeving mocht veranderen 7).

Tegenover 's Konings wetgevende macht heeft zich die van het Parlement langzamerhand ontwikkeld, eerst naast die der Kroon, en ten slotte met uitsluiting van de zelfstandige wetgevende bevoegdheid der Kroon: De ordinances van den „King in Council" zijn slechts verbindend voorzoover ze berusten op de statutes van don «King in Parliament" 8).

Sedert 1860 hebben verdragen die het landsrecht wijzigen of aan den staat geldelijke verplichtingen opleggen geen werking „naar binnen" zonder de goedkeuring van het Parlement.

1) Landsrecht.

2) pag. 48, 125, 126; Triepel, pag. 154.

3) Triepel, pag. 148—155.

4) Triepel, pag. 141.

5) Hatschek, pag. 28 - 35.

6) Hatschek, pag. 622; Meier, pag. 115.

7) Hatschek, pag. 623.

8) Hatschek, pag. 611—621; Meier, pag. 117, 118.

Sluiten