Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phillimore verklaarde dat niet door verdrag, wel door de wet de door de Common law erkende rechten van Engelsche burgers kunnen worden beperkt 1).

Picciotto zegt: 2)

„A treaty which affects the private rights of British subjects is not binding upon ordinary Courts without an Act of Parliament; nor is any stipulation of a treaty which conflicts with existing statute law.1

28. Om aan het tractaat werking tegenover de onderdanen te verzekeren kunnen drie wegen worden ingeslagen:

lo. Zonder formeel verband met het tractaat wordt in de wetgeving de noodige wijziging aangebracht; het tractaat wordt in de wijzigingswet niet eens genoemd 3).

2o. Een wet voert het tractaat uit 4).

3o. Een wet verleent aan de Kroon de bevoegdheid om door het sluiten van verdragen, zonder in elk voorkomend geval speciaal gemachtigd te zijn, het bestaande recht te veranderen ten aanzien van het in die wet genoemde onderwerp 5).

In het sub 3o genoemde geval zgn moeilijkheden uitgesloten; wanneer evenwel de Koning een verdrag heeft geratificeerd ten aanzien van een onderwerp waarvoor geen algemeene machtiging was gegeven, dan rijst de vraag of het Parlement verplicht is aan het tractaat werking te verleenen op de sub lo of sub 2o vermelde wgze.

Die verplichting wordt geacht niet te bestaan. De neiging tot onafhankelijkheid van het Parlement dateert van 1713, toen een wetsvoorstel tot uitvoering van een tractaat met Frankrijk, waardoor 's lands wet zou worden gewijzigd, werd verworpen 6).

De Engelsche Regeering sluit dan ook verdragen, waartoe zg geen voorafgaande machtiging heeft verkregen, slechts onder voorbehoud van uitvoering door het Parlement 7). Gladstone beschouwde een verdrag ten aanzien van een onderwerp dat niet door de wet aan de Kroon ter- regeling was opgedragen als een „incomplete contract" 8).

Een verdrag dat regels inhoudt die de Koning krachtens de wet bevoegd is te stellen werkt door een Order in Council, niet door de ratificatie 9).

1) Hatschek, pag. 624; Crandall, pag. 159.

2) pag. 71, 125.

3) Meier, pag. 122 en vlg.

4) Meier, pag. 139 en vlg.

5) Meier, pag. 144 en vlg. Crandall, pag. 155.

6) Crandall, pag. 153.

7) Crandall, pag. 153. Machtiging om een verdrag te sluiten wordt soms verleend door een voorloopige goedkeuring, zoodat de Regeering zeker is dat na de ratificatie eene „enabling act" zal volgen. Hatschek, pag. 624.

8) Meier, pag. 125; Michon pag. 330, 331.

9) Crandall, pag. 155.

Sluiten