Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32. De vragen waartoe artikel 11 al. 3 aanleiding geeft zijn:

1. Beperkt deze alinea de bevoegdheid van den Keizer om het Rijk volkenrechtelijk te vertegenwoordigen, m. a. w. heeft ze betrekking op de legitimatie des Keizers, bindt een zonder goedkeuring van Bondsraad en Rgksdag gesloten verdrag dat een in art. 4 genoemd onderwerp inhoudt, het Rijk niet? Of heeft art. 11 al. 3 alleen betrekking op de werking van het verdrag tegenover de onderdanen ?

2. Is met „Abschluss" ook „ratificatie" bedoeld, of alleen: „sluiten van de onderhandelingen over het vaststellen van den inhoud"?

3. Wordt met „Gültigkeit" bedoeld: „werking tegenover de onderdanen" of „werking tegenover de medecontractanten" ?

4. Zijn de woorden „Zustimmung" en „Genehmigung" identiek, of is met „Genehmigung" bedoeld: „nachtragliche Zustimmung" ?

Het ligt buiten ons bestek al deze quaesties te bespreken. Slechts behoort te worden opgemerkt, dat de voor de hand liggende opvatting:

„Abschluss is ratificatie. Daartoe verleent de Bondsraad zgn Zustimmung die dus volkenrechtelijke beteekenis heeft; na de ratificatie verleent de Rijksdag door zijn Genehmigung (= nachtragliche Zustimmung) aan het tractaat bindende kracht tegenover de onderdanen (Gültigkeit)"

niet de heerschende opvatting is. Dit blijkt uit de practijk, waarin de ratificatie volgt op de sanctie van den Bondsraad.

Het is vreemd dat het tractaatsontwerp dat regels voor de onderdanen bevat zooveel mogelijk als wetsontwerp wordt behandeld (wat vooral uitkomt waar het na de behandeling in den Rijksdag nogmaals naar den Bondsraad gaat) en toch niet als een wet wordt uitgevaardigd en afgekondigd: de inhoud wordt in het Reichsgesetzblatt afgedrukt.

Laband c. s. 1) achten noodig:

lo. een bevel aan ambtenaren en onderdanen om het verdrag na te leven.

2o. het constateeren dat het bevel grondwettig is gegeven, door vermelding van de goedkeuring van Bondsraad en Rijksdag en van de uitwisseling der ratificatieoorkonden 2).

33. Het is eenige malen voorgekomen dat een tractaat na goedkeuring van den Bondsraad werd gesloten en geratificeerd, en eerst daarna aan den Rijksdag voorgelegd 3). Mag de Rijksdag in een zoodanig geval zijne goedkeuring weigeren?

1) Laband, pap. 151; Range, pag. 62; Triepel, pag. 389 en vlg.

2) Volgens v. Rönne, die in 1877 schreef, werd de uitwisseling der ratificatieoorkonden in het Reichsgesetzblatt vermeld, (pag. 303).

3) Meier, pag'. 284. Laband, pag. 136. Wij vonden niet vermeld dat dit geschied is ten aanzien van tractaten die regels voor de onderdanen bevatten.

Sluiten