Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordat Bondsraad en Rijksdag hebben goedgekeurd, of tenminste niet voordat hij zich heeft overtuigd dat de goedkeuring zal worden verleend 1). Het staats recht staat volgens Laband aan het parlement eigenlijk toe medewerking aan het volbrengen van een volkenrechtelijken plicht van den staat te weigeren.

Pitamic meent dat het niet de taak der rechtswetenschap is de tegenstellingen tusschen volkenrecht en staatsrecht te doen verdwijnen; volgens hem is het een zaak van politiek uitzicht, verstand van regeeringen en parlementen 2).

34. De genoemde schrijvers nemen aan dat door de uitwisseling der ratificatie-oorkonden de staat eene volkenrechtelijke verplichting op zich neemt.

Zorn, die geen volkenrecht naast het staatsrecht erkent, leert: „die Ratification bedeutet lediglich die formelle ErklSrung des Staats-oberhauptes gegenöber dem oder den anderen Contrahenten, dass der Staatsvertrag der getroffenen Verabredung gemass-den Rechtscharakter empfangen, in Rechtskraft getreten sei", en voegt erbn dat de uitwisseling der oorkonden een gebruik is dat dient om het gelijktijdig inwerking treden van het verdrag in alle betrokken Staten te verzekeren 3).

Rechts werking heeft volgens Zorn het tractaat alleen „naar binnen" en hier heeft de ratificatie de beteekenis van sanctie 4). Het is duidelgk dat Zorn niet heeft verondersteld, dat ratificatie zou kunnen geschieden zonder voorafgaande goedkeuring van den Rijksdag.

35. Evenals Zorn neemt Heilborn aan dat de ratificatie tevens sanctie is. De laatste schrijver legt er den nadruk op, dat de Keizer, door zgne bevoegdheid om de ratificatie en daarmede de sanctie te weigeren, bij het tot standkomen van een Vertragsgesetz een invloed heeft dien hg ten aanzien van eene gewone wet niet bezit. Naast eene „law making power" (Bondsraad en Rijksdag) zou de Reichsverfassung eene „treaty making power" (Bondsraad, Rijksdag eri Keizer) kennen. Het recht om de ratificatie te weigeren is volgens Heilborn (die evenals Laband een volkenrecht naast het staatsrecht aanneemt) „naar binnen" een recht van veto 5).

Heilborn 6) zegt naar aanleiding van de vraag of een Vertragsgesetz kan worden buiten werking gesteld door eene gewone wet (nl. wat betreft de werking „naar binnen"):

1) Laband, pag. 129—131. Laband kent aan de goedkeuring van den Rijksdag alleen werking „naar binnen" toe.

2) Pitamic, pag. 57.

3) Zorn, Staatsrecht (1883) deel II pag. 429.

4) Zorn, Staatsrecht 1. c.; men leze ook Zoras opstel: „Die deutschen Staatsveitrage" in „Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft* jaargang 36(1880) pag. 9, 10, 30. Heilborn (pag. 144—146) vermeldt dat Zorn later teruggekomen is van zijn meening dat ratificatie sanctie is.

• 5) Heilborn, pag. 154—162. . 6) pag. 174—181.

Sluiten