Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangenomen dat alle verdragen die de bestaande wetgeving wijzigen of aanvullen, ook al vallen ze niet onder die opsomming, toch moeten worden behandeld alsof ze daarbij genoemd waren 1). De gewoonte is die verdragen aan de Kamers voor te leggen na het sluiten van het verdrag en vóór de ratificatie 2), in den vorm van een wetsvoorstel waarin de President wordt gemachtigd om te ratificeeren 3).

37. In hare door de Kamers zelf vastgestelde reglementen is bepaald op welke wijze dit wetsvoorstel wordt behandeld: Van het recht van amendement zal geen gebruik worden gemaakt. De Chambre des députés en de Sénat hebben in die reglementen de bepaling opgenomen dat een wetsvoorstel van de bedoelde strekking kan worden aangenomen, verworpen of verdaagd (ajournement).

Wanneer een der Kamers bezwaar heeft tegen een artikel van het tractaat, en zij het wetsvoorstel niet wenscht te verwerpen, kan zij aldus besluiten: „La Chambre (Le Sénat), appelant de nouveau 1'attention du Gouvernement sur telle ou telle clause du traité, surseoit a donner 1'autorisation de ratifier;" of wel: „La Chambre invite le gouvernement a ouvrir de nouvelles négociations

relativement aux articles du traité" 4). Op deze wijze kan

de Volksvertegenwoordiging invloed hebben op den inhoud van het tractaat.

Tractaten worden na de ratificatie uitgevaardigd bij decreet van den President der Republiek, in den vereischten vorm (promulgatie) 5).

In de Fransche jurisprudentie zgn ze soms „des lois véritables" genoemd 6). Michon gebruikt die uitdrukking liever niet, maar erkent „que le traité participe de la souveraineté de la loi, et qu'il peut déroger a la loi" 7).

Moeilijkheden bij het vaststellen van regels voor de onderdanen in verband met een tractaat zijn uitgesloten voorzoover ze zouden kunnen ontstaan door een conflict tusschen internationaal recht •en staatsrecht, omdat de toestemming der volksvertegenwoordiging zoowel betrekking heeft op de geldigheid van het tractaat tegenover de medecontractanten als op de werking tegenover de onderdanen: hier heeft men de door Meier in zijn bovenvermeld werk gewenschte eenheid.

1) Michon, pag. 293 en vlg., 299.

2) Michon, pag. 208, 203. Crandall, pag. 178.

3) Michon, pag. 203.

4) Michon, pag. 202—207, jis 130—135.

5) Michon, pag. 222. Over de beteekenis van het woord promulguer in het Fransche staatsrecht leze men Laband 1. c. pag. 15—19. Michon vermeldt niet dat dit decreet wordt afgekondigd in het Journal Officiel (Lebon, pag. 49), maar het is niet aan te nemen dat dit niet geschiedt.

6) Daartegen is beweerd dat art. 8 der wet van 16 Juli 1875 slechts wet noemt de handeling der Kamers ten aanzien van verdragen genoemd in de laatste alinea. Michon, pag. 224.

7) pag. 223-227.

Sluiten