Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwar nur staatsrechtlich relevant ist, aber in einer besonderen i<oim ergeht und besondere staatsrechtliche Wirkungen hat" 1).

Daar nu Pitamic de volkenrechtelijke beteekenis van de bepaling beslist ontkent 2) meent hij (met anderen 3)) dat voor de. beantwoording der vraag wanneer het parlement moet goedkeuren niet als criterium mag gelden het onderscheid tusschen wetgeving en bestuur (er moet een „bijzondere" beteekenis zijn), ün meent dat die verdragen aan het Parlement moeten worden voorgelegd waardoor de vrijheid van handelen der burgers zou worden ingekrompen en niet verruimd. De practijk heeft zich in het algemeen hieraan gehouden 4). Meestal zal het resultaat van die opvatting zijn dat verdragen die regelingen van privaatadministratief- en strafrechtelijken aard inhouden door het parlement worden goedgekeurd, ofschoon de opvattingen van Unger c.s en Pitamic c. s. elkaar niet geheel dekken.

45. De medewerking van het parlement kan geschieden:

lo. bij een zg. „Ermachtigungsgesetz" waarbij de Regeering gemachtigd wordt tot het sluiten van een verdrag of verdragen van een bepaalde soort; bij de afkondiging wordt naar die voorafgaande wet verwezen, en de bindende kracht berust op die wet 5).

2o. in het tijdperk tusschen het sluiten en de ratificatie 6)! Dan geldt ten aanzien van het recht van amendement en initiatief ongeveer hetzelfde als in bet Duitsche Rijk. De bindende kracht van het verdrag kan evenwel in Ooste'nrn'k niet op dezelfde wijze als m het Duitsche Rijk verklaard worden: terwijl in het Duitsche Ruk de Bondsraad vóór de ratificatie zijn sanctie verleent, en na de ratificatie geen behoorlijke afkondiging is voorgeschreven en ook niet geschiedt, is er in Oostenrijk van een afzonderlijke sanctie geen sprake, terwijl de afkondiging plaats heeft overeenkomstig de wet „over de bekendmaking van wetten en verordeningen door het Reichsgesetzblatt":

46. „§ 1. Das Reichsgesetzblatt ist für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Lander 7) bestimmt zur verbindenden Kundmachung:

1) pag. 74.

2) pag. 31—53. Pitamie erkent derhalve dat er een conflict kan ontstaan tusschen „Völkerrechtliches Versprechen" en .Staatsrechtliche Durchführung" Lte oplossing is volgens hem niet te geven door de rechtswetenschap; het is een „bache politischer Klugheit" die conflicten te vermijden, pag. 57.

3) De schrijvers vindt men bij Pitamic vermeld.

4) Pitamic, pag. 75—81, waar alleen over „verplichtende", niet over „belastende verdragen wordt gesproken. P. schreef in 1915. *>

5) Pitamic, pag. 57 en vlg.

6) Pitamic, pag. 55 en pag. 61 en vlg. Bij uitzondering ook na de ratificatie: Pitamic, pag. 55 en vlg.

7) Oostenrijk.

Sluiten