Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Unter Vorbehalt der Rechte des Volkes und der Kantone wird die oberste Gewalt des Bundes durch die Bundesversammlung ausgeübt, welche aus zwei Abteibungen besteht: A. aus dein Nationalrat 1), B. aus dem Standerat 2),

terwijl art. 85 bepaalt:

„Die Gegenstande, welche in den Geschaftskreis beider Rate fallen, sind insbesondere folgende:

5. Bündnisse und Vertrage mit dem Auslande".

Wel onderhandelt en ratificeert de „oberste vollziehende und leitende Behörde der Eidgenossenschaft", de Bundesrat 3), krachtens art. 102 : ##^X

Der Bundesrat hat folgende Befügnisse:

8. Er wahrt die Interessen der Eidgenossenschaft nach Aussen, wie namentlich ihre völkerrechtlichen Beziehungen, und besorgt die auswartigen Angelegenheiten überhaupt";

maar de bepalingen met elkander in verband gebracht doen zien dat de ratificatie slechts geschiedt krachtens de door de Bundesversammlung verleende machtiging om den Staat te binden 4).

50. In Zwitserland wordt niet aangenomen dat het geratificeerde en afgekondigde tractaat, dat regels bevat die strijden met een bestaande wet, voor zijn werking een wet noodig heeft 5).

Voor deze opvatting pleit art. 113 der Bundesverfassung: „Das Bundesgericht urteilt ferner:

3. über Beschwerden von Privaten wegen Verletzung

von Staatsvertragen. In allen diesen Fallen sind jedoch die von der Bundesversammlung erlassenen Gesetze und allgemein verbindlichen Beschiüsse, sowie die von ihr genehmigten Staatsvertrage für das Bundesgericht massgebend". Hier wordt 's rechters toetsingsrecht van verdragen evengoed uitgesloten als dat van wetten.

De goedkeuring door de Bundesversammlung geschiedt in den regel na het sluiten der onderhandelingen en steeds vóór de ratificatie 6).

51. De afkondiging geschiedt op dezelfde wijze als die der

1) het orgaan van het volk.

2) het orgaan der kantons.

3) zeven leden door de Bundesversammlung uit de Zwitsersche burgers voor 3 jaren benoemd. Ieder der leden, waaronder ook de Bundesprasident, beheert een Departement; de President soms dat van Buitenlandsche Zaken. Orelli, pag. 34 en vlg.; Burckhardt, pag. 810 en vlg.

4) Blumer, pag. 349, 350. Burckhardt daarentegen meent, dat de Bondsraad, zonder machtiging ratificeerende, aan den Staat eene volkenrechtelijke verplichting oplegt, ofschoon hij zijn grondwettelijken plicht tegenover de Bundesversammlung niet heeft vervuld. Michon, pag. 437, als Blumer.

5) Burckhardt, pag. 741, constateert deze praktijk, maar meent dat het geratificeerd tractaat alleen volkenrechtelijke werking heeft en dus eigenlijk een landsrechtelijk bevel noodig is; Blumer beschouwt het tractaat als een speciale norm, een eigeoaardige wilsuiting waaraan de staat zichzelf tegenover de medecontractanten bindt, en t e g e 1 ij k eene verplichting oplegt aan zijn onderdanen: pag. 355 en vlg.

6) Michon, pag. 439; Blumer, pag. 741, 744.

Sluiten