Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetten. Daar, zooals reeds werd opgemerkt, het na goedkeuring der Bundesversammlung geratificeerd en afgekondigd tractaat een speciale norm is naast de wet, kan in Zwitserland bij tractaat de wet worden veranderd zonder dat daarbij het volk gelegenheid heeft zijn recht van referendum uit te oefenen: op tractaten namelijk is niet toepasselijk artikel 89 der Bundesverfassung:

(al. 2). „Bundesgesetze sowie allgemein verbindliche Bundesbeschlüsse, die nicht dringlicher Natur sind, sollen überdies dem Volke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt werden, wenn es von 30.000 stimmberechtigten Schweizerbürgern oder von acht Kantonen verlangt wird" 1).

Zij die in de constitutioneele monarchie na de ratificatie van het verdrag een uitvoeringswet niet alleen om formeele reden noodig achten, maar ook om aan het recht der volksvertegen woordiging zijn volle werking te verzekeren (amendement, initiatief), zullen het met hunne stelling wel niet kunnen overeen brengen dat in het democratische Zwitserland bij het vaststellen van een voor de onderdanen bindend tractaat zelfs met het referendum, waarin zich vooral het beginsel der democratie uit, geen rekening wordt gehouden. Het verschil tusschen een tractaat en een wet is daardoor in Zwitserland veel grooter dan elders.

52. Dat de tractaten waarop wij in de eerste plaats het oog hebben, namelijk die welke privaatrechtelijke verhoudingen regelen, binnen den kring der bevoegdheden van den Bond en niet van de kantons (die ook verdragen met vreemde staten kunnen sluiten) vallen, blijkt uit de volgende bepalingen van de Bundesverfassung :

Art. 85: Die Gegenstande, welche in den Geschaftskreis beider Rate fallen, sind insbesondere folgende t

2. Gesetze und Beschlüsse über diejenigen Gegenstande, zu deren Regelung der Bund nach Massgabe der Bundesverfassung befugt ist.

Art. 64: Dem Bunde steht die Gesetzgebung zu: über

alle auf dem Handel und Mobiliarverkehr bezüglichen Rechtsverhaltnisse (Obligationenrecht, mit Inbegriff des Handels- und

Wechselrechts); Der Bund ist zur Gesetzgebung auch in

den übrigen Gebieten des Zivilrechts befugt 2).

1) Burckhardt pag. 741, 742; Michon, pag. 442 en vlg.

2) Van het formeele privaatrecht regelt de Bond faillissement en executie van niet betwiste vorderingen; het kantonale recht bepaalt hoe betwiste vorderingen moeten worden vastgesteld. (Burckhardt pag. 645 en vlg. vooral pag. 653). De praktijk staat op het standpunt, dat de Bond bij verdrag kan regelen wat hij, als er van een verdrag geen sprake was, aan de kantonale wetgevers zou moeten overlaten, m. a. w. de Bond is bevoegd tractaten te sluiten ten aanzien van het geheele formeele privaatrecht; ook het proces over betwiste vorderingen valt hier binnen den kring van de bevoegdheid van den Bond. Burckhardt, pag. 135). Wanneer vaststaat dat in dit geval het tractaat zonder uitvoerende kantonale wetten in de kantons werkt, dan heeft in Zwitserland nog meer dan elders het tractaat een zeer bijzonder karakter.

Sluiten