Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het resultaat dat men van de rechtseenheid verder zal zijn verwijderd dan tevoren."

61. Ofschoon Prof. Struycken de contracts-theorie onjuist acht 1), kent hij blijkbaar aan het volkenrecht niet dezelfde waarde toe als prof. van Eysinga; hij acht eene grondwettelijke regeling van de afkondiging der tractaten niet verboden en een bepaling omtrent onschendbaarheid van tractaten niet overbodig 2).

Prof. van Eysinga meent, dat krachtens het volkenrecht het tractaat ook tegenover de burgers in werking treedt door de uitwisseling der ratificatieoorkonden, tenzij het tractaat zelf anders bepaalt; dat aan de gebruikelijke uitvaardiging en afkondiging slechts juridische beteekenis (namelijk het bepalen van den datum van inwerkingtreding) kan worden gegeven door gewoonte of door tractaat, niet door grondwet of wet 3).

LU.

62. In het Regeeringsontwerp van 5 Februari 1913 4) wordt de goedkeuring der Staten-Generaal geëischt voor de drie categorieën van verdragen, genoemd in de bestaande Grondwet.

Dit ontwerp ontleent aan het ontwerp der Staatscommissie van 1910 de bepaling omtrent verdragen die van de Grondwet afwijken, terwijl het met de Commissie van 1905 overeenstemming vertoont voorzoover het geen afzonderlijk landsrechtelijk bevel voorschrijft voor verdragen, wettelijke rechten betreffende:

„Door den Koning bekrachtigde verdragen, wettelijke rechten betreffende, verkrijgen kracht van wet en worden door den Koning in de Nederlandsche taal afgekondigd." 5)

Blijkens de Memorie van Toelichting wilde men de jurisprudentie volgen.

In het ontwerp ontbreekt eene bepaling omtrent de wijze van afkondiging zooals men die voor Wet en Algemeenen Maatregel van Bestuur vindt in artikel 72 der Grondwet.

Bij de grondwetsherziening van 1917 komt artikel 59 niet ter sprake.

1) Struycken, pag. 71, 72.

2) pag. 74.

3) van Eysinga, pag. 97, 101.

4) Kan, pag. 155, 193, 194.

5) Blijkens de Memorie van Toelichting was het de bedoeling dat de inhoud van het tractaat in denzelfden vorm als de wet ter algemeene kennis zou worden gebracht.

Sluiten