Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ratificatieoorkonden, en niet de datum door de regeling van de afkondiging aangegeven in verband met den dag van afkondiging. Dit zou tot moeilijkheden aanleiding kunnen geven, ten aanzien van handelingen verricht na de uitwisseling der ratificatieoorkonden en vóór den .... sten dag na dien der afkondiging: de rechters die prof. v. Eysinga's theorie juist achten zouden het tractaat op die handelingen toepasselijk achten, de aanhangers van Laband zouden meenen dat dit niet het geval was. Daar evenwel in de regeling der afkondiging zou bepaald worden: „Het tractaat werkt op den .... sten dag na dien der afkondiging, t e n z ij het tractaat zelf anders bepaalt", en de meeste tractaten wel zelf een dag zullen noemen, daar dit noodig is met het oog op het omvangrijke gebied waarvoor zij werken, en daar ten slotte ook voor prof. van Eysinga c.s. de in het tractaat genoemde dag zou gelden als dag van in werking treding 1), is de hier bedoelde moeilijkheid niet van veel practisch belang.

Wanneer in een groot aantal Staten, zoo mogelijk in alle, naast de bepaling dat het geratificeerde tractaat kracht van wet heeft (ratificatie =■ sanctie) tevens wordt bepaald dat het tractaat door den rechter niet mag worden getoetst aan de Grondwet, en dat de wet moet worden getoetst aan het tractaat; dat bij strijd tusschen wet en tractaat altijd het tractaat voorgaat onverschillig de datum van in werking treding, dan zal de rechterlijke macht, welke meening zij ook heeft omtrent aard en werking van het volkenrecht, niet veel ruimte hebben voor het nemen van afwijkende beslissingen.

Het komt er weinig op aan dat twee vonnissen verschillen ten aanzien van den grond waarop zij rusten [het eene op het „volkenrecht," het andere op het staatsrecht] als het resultaat maar hetzelfde is.

64. Indien in de Grondwet wordt bepaald dat de ratificatie sanctie is, dan is de vraag of na de ratificatie aan de Tweede Kamer het recht van amendement toekomt, ontkennend beantwoord; niet evenwel de vraag of de Volksvertegenwoordiging bevoegd is om, het nationale belang stellende boven het internationale, het initiatief te nemen tot een wet waarbij van het tractaat wordt afgeweken. Dit initiatief zou de Kroon in moeilijkheid kunnen brengen: moet sanctie worden verleend, omdat het nationale belang een wet eischt, of verbiedt het gesloten tractaat de sanctie ?

Wij meenen te hebben aangetoond dat een grondwetsbepaling die de ratificatie tot landsrechtelijk bevel maakt, verkieslijk is, maar dat het wenschelijk is tevens te bepalen inhoeverre later van dat landsrechtelijke bevel zal kunnen worden afgeweken 2).

Aan den eenen kant eischt het internationale belang dat dit

1) cf. no. 61.

2) No. 6, 17.

Sluiten