Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet zal kunnen; aan den anderen kant eischt het nationale belang de mogelijkheid van wijziging van een tractaat bjj de wet.

Dit laatste zou niet alleen in het nationale belang zgn: we hebben er reeds op gewezen dat de volksvertegenwoordiging aan de internationale regeling met grootere bereidwilligheid zal medewerken wanneer ze weet dat ze daarbij voor het vervolg de regeling van het betrokkeu onderwerp zooals het nationale belang die mocht blijken te eischen, niet geheel uit de hand geeft.

In deze zal het juiste midden moeten worden gezocht, zoodat noch aan het internationale, noch aan het nationale belang te veel afbreuk wordt gedaan.

65. Men stelle zich eene wijziging van onze Grondwet voor in dezen zin:

a. De Koning ratificeert alle verdragen met vreemde Mogendheden.

b. Behoudens de sub c te noemen uitzondering worden verdragen die regels stellen voor ambtenaren en onderdanen 1) — onverschillig of zulke regels, wanneer het geen verdrag geldt, door den Koning dan wel door de wetgevende macht worden gesteld — gesloten door bij de wet te benoemen afgevaardigden.

Bij het wetsvoorstel tot benoeming wordt de strekking van het te sluiten tractaat vermeld; is er een ontwerp-tractaat, dan wordt dit overgelegd.

c. Bij verwerping van het wetsvoorstel door de Staten-Generaal is de Koning bevoegd om afgevaardigden te benoemen; in dat geval heeft het geratificeerd tractaat tegenover de ambtenaren en de burgers geen bindende kracht, is het geen tractaat in den sub d', e f en g bedoelden zin. De Koning ratificeert niet dan onder voorbehoud van het recht om van het tractaat af te wijken.

d. Het tractaat mag door den rechter niet worden getoetst aan de Grondwet.

e. De wet moet worden getoetst aan het tractaat.

f. Het tractaat kan worden gewijzigd:

1. door een t r a c t a a t g e r a t i f i c e e r d d o o r a 11 e Staten die het oorspronkelijke tractaat ratificeerden 2) (internationaal).

2. door eene nationale tractaatsherziening in den vorm vereischt voor eene Grondwetsherziening 8), welke herziening in geen geval kan geschieden dan nadat door de Regeering aan de Staten-Generaal is medegedeeld dat minstens een der Staten die het tractaat

1) Andere verdragen worden hier buiten beschouwing gelaten cf. no. 6.

2) van Eysinga, pag. 180.

3) De Grondwet zou in het internationale belang zwaardere eischen kunnen stellen voor een tractaatsherziening.

Sluiten