Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ratificeerden geweigerd heeft mede te werken aan een door de Nederlandsche Regeering voorgestelde herziening bij tractaat.

g. Het tractaat krijgt „kracht van tractaat" (wet in materieelen zin) door de ratificatie en wordt door den Koning afgekondigd. Die afkondiging geschiedt ook in de Nederlandsche taal 1). Afkondiging geschiedt niet dan na uitwisseling of nederlegging van alle ratificatie-oorkonden. De wet bepaalt, welke autoriteit de officieele, bindende vertaling maakt en hoe gezorgd wordt voor eene behoorlijke aansluiting aan de Nederlandsche wetgeving 2).

66. TOELICHTING.

ad a. Weggelaten is de bepaling dat de Koning verdragen sluit, omdat in de praktijk aangenomen wordt dat hieruit volgt dat een verdrag namens den Koning kan worden gesloten door zijn gevolmachtigden; dit zou strijden met b, waar vermeld is dat afgevaardigden door de wet kunnen worden benoemd.

ad b en c. Het gevolg van deze bepalingen zou zijn, dat de Volksvertegenwoordiging in voorkomende gevallen zou moeten beoordeelen of het onderwerp van het te sluiten tractaat van dien aard was, dat ze het veilig aan de mede door haar te benoemen .deskundige afgevaardigden — die ze ook bij wege van amendement zelf zou kunnen aanwijzen — mocht overlaten om met de afgevaardigden van andere Staten een regeling verder uit te werken en vast te stellen, die na de ratificatie — men zie hieronder sub f — op initiatief van het parlement niet gemakkelijk zou kunnen worden gewijzigd. Maar wijziging zou mogelijk zgn en daarom zou de volksvertegenwoordiging wellicht geneigd zijn om het vaststellen van den inhoud van het tractaat aan deskundigen over te laten. Dit laatste zal meer bevorderlijk zijn aan het tot stand komen van begrijpelijke en samenhangende internationale regelingen dan de vervulling van den wensch van prof. Struycken: dat de Staten-Generaal leeren mede te werken aan den inhoud van het tractaat, vóór het tot stand komt, door eene commissie waarmede de Regeering overleg heeft te plegen : „De Kamers als geheel zullen er in 't algemeen niet in worden gemengd, tenzij de commissie zulks met betrekking tot bepaalde principieele punten noodzakelijk acht. Op die wijze zullen de Staten-Generaal door eigen organen op den inhoud van het tractaat hunnen invloed uitoefenen, en zullen zij zich, is het tractaat gesloten, met de aanneming of verwerping van het tractaat als geheel moeten en kunnen tevreden stellen" 3)

1) de Marez Oyens, pag. 43; prof. Struycken veronderstelt de mogelijkheid dat het recht tot vertaling in het tractaat moet worden bedongen, pag. 74.

2) Struycken, pag. 75 noot.

3) Struycken, pag. 77. Naar het ons voorkomt, zou, werd dit systeem ingevoerd, uitdrukkelijk moeten worden bepaald dat het recht van amendement na het sluiten en vóór de ratificatie niet bestaat. Men zie hierboven wat over het Fransche en Belgische staatsrecht vermeld is (nos. 37 en 41).

Sluiten