Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Naar het ons voorkomt zou de invloed der bedoelde parlementaire commissie moeilijkheden veroorzaken, omdat ze geen zitting zou hebben in de conferentie van gemachtigden der Staten, waarin de tractaatsinhoud wordt vastgesteld.

Wanneer de Nederlandsche afgevaardigden eene Regeering achter zich hebben die rekening moet houden met de wenschen eener parlementaire commissie, schijnt een schriftelijke gedachtenwisseling tusschen die afgevaardigden en de Regeering tijdens de zitting der conferentie onvermijdelijk, vooral wanneer de conferentie niet te 's-Gravenhage wordt gehouden 1): de Nederlandsche afgevaardigden ter conferentie zouden zich de handen zien gebonden. Het bezwaar zou onoverkomelijk worden wanneer hetzelfde systeem ook in andere landen werd ingevoerd. Wij kunnen medegaan met prpf. Struyckens wensch: medewerken van het parlement aan den tractaatsinhoud vóór die wordt vastgesteld door het sluiten van het tractaat: dat zal wel een eisch van den tijd blijken te zijn. Maar die medewerking moet zich doen gelden in de conferentie zelf; anders wordt het werk der vaststelling van den tractaatsinhoud te gecompliceerd.

Voert men tegen het door ons gedachte stelsel als bezwaar aan dat een tractaat, welks inhoud is vastgesteld met medewerking van ook door het Nederlandsche parlement benoemde afgevaardigden, in Nederland zou kunnen werken zonder dat het parlement na de vaststelling recht zou hebben tot goedkeuren of verwerpen, dan kunnen wg daartegen zeggen:

lo. dat het parlement zichzelf dat recht heeft ontnomen door aanneming van het (al of niet geamendeerd) wetsontwerp tot benoeming der afgevaardigden;

2o. dat het parlement het recht behoudt om het initiatief te nemen tot tractaatsherziening; -

3o. dat het zeer moeilijke werk van vaststelling van internationaal recht meer een werk is van deskundigen dan van parlementen;

4o. dat het parlement moet leeren dit in te zien en dat vooral vrijheid om al of niet in de gewenschte richting mede te werken opvoedende kracht heeft en tot dat inzicht zal brengen (men zie sub lo. en 2o.).

ad b. Wanneer de medewerking der volksvertegenwoordiging geschiedt door afgevaardigden bij de wet benoemd, schijnt het niet noodig te onderscheiden tusschen tractaten waarvan de inhoud behoort tot de bevoegdheid van den Koning, en tractaten waarvan de inhoud behoort tot de bevoegdheid van de wetgeyende macht.

ad c. Zijn de afgevaardigden ter conferentie benoemd door den Koning, dan heeft de ratificatie alleen werking „naar buiten", en naar gelang van den inhoud van het tractaat is een wet of Algemeene Maatregel van Bestuur noodig na de ratificatie, zoodat

1) de Kegeering moet in staat zijn de parlementaire commissie op de hoogte te honden van de besprekingen in de conferentie.

Sluiten