Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet achterblijven. Vandaar b.v. de bepaling: „Wordt in de Gemeente, welke niet één of meer openbare scholen voor uitgebreid lager onderwijs in stand houdt, een aanvrage tot stichting van een bizondere school voor uitgebreid lager

onderwijs gedaan dan beslist de Gemeenteraad binnen

6 maanden, te rekenen van den dag, waarop de aanvrage is ingekomen, omtrent de vraag of tot oprichting van een overeenkomstige openbare school zal worden overgegaan". Aan de ingezetenen der Gemeente is beroep van des Gemeenteraads beslissing op Gedeputeerde Staten toegekend. Bepalingen in dezen geest bestaan er meerdere in de ontwerpen.

De gedachtengang omtrent de subsidie voor de bizondere scholen is als volgt. Er zijn in hoofdzaak drieërlei kosten: a. salarissen, b. bouw- en oprichtingskosten, c. kosten van gewoon onderhoud en exploitatie.

Van de salarissen is bepaald, dat de Staat, d.w.z. het Rijk, ze vergoedt. Het salaris is intusschen niet als minimum, maar zelf geheel in de wet vastgelegd. De wet bepaalt het salaris, dat voor openbare en bizondere onderwijzers gelijk is. En dat salaris is aanzienlijk verhoogd.

Van de kosten van gewoon onderhoud is bepaald, dat de Gemeente die betaalt. De Gemeenteraad echter stelt daartegenover ook de verordening op de schoolgeldheffing vast en de gemeentekas int de schoolgelden.

Wat de bouwkosten betreft, is de regeling in hoofdzaak deze. (Ik laat de overgangsbepalingen terzijde.) Het schoolbestuur richt een verzoek tot het Gemeentebestuur om voor hem een gebouw te stichten. Waarborg moet bij de aanvraag worden gegeven, dat een voldoend aantal leerlingen de school zal bezoeken, terwijl 15 % der bouwkosten als waarborgsom in de gemeentekas wordt gestort. De bestekken van den bouw van een bizondere school worden door het Gemeentebestuur in overleg met het schoolbestuur opgemaakt en vervolgens aan de goedkeuring van den schoolopziener onderworpen. Ook kan het Gemeentebestuur een bestaand gebouw beschikbaar stellen. Het schoolbestuur krijgt vervolgens het gebouw van de Gemeente in gebruik. Van de waarborgsom wordt aan het bestuur rente betaald en, als alles goed van

Sluiten