Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zooveel meer.

Ik heb voor den stand der kwestie, den politieken schoolstrijd, genoeg gememoreerd.

Saam vattend krijgen we dus het volgende:

1. De staatsschool blijft de voor allen bruikbare modelschool.

2. De bizondere school krijgt al haar kosten vergoed, als ze de door de wet gestelde vereischten vervult.

Het salaris van alle onderwijzers wordt een door de wet volstrekt bepaald salaris.

De schoolbesturen ontvangen slechts en betalen uit. In het financiƫel beheer is het bizonder schoolbestuur in een precies afgepaste ruimte gezet. Ook de schoolgeldregeling is hem ontnomen.

3. De Gemeentebesturen wijzen plaats en gebouw der bizondere school aan en stichten of verbouwen het schoolgebouw.

4. De besturen kunnen kinderen van andersdenkenden als zoodanig niet weren. In bepaalde gevallen is het volgen van het godsdienstonderwijs op de bizondere school facultatief, opdat de bizondere voor enkelen bruikbare school zij een voor allen bruikbare school.

5. Een Onderwijsraad, en de vastgehouden regel, dat de Staat het meeste omtrent het leerplan te zeggen heeft, trekt het geheele onderwijs nog meer in de richting van uitgebreide staatsbemoeiing.

6. Het leerplan is in geringe mogelijkheid vatbaar voor afkeuring door den Onderwijsraad, welke afkeuring de subsidie doet verloren gaan.

Dit zijn, van den kant van den politieken schoolstrijd bezien, wezenstrekken van het Bevredigingsrapport. Als men het heel kort wil zeggen: De bizondere school krijgt het vol toegemeten rantsoen van haar dagelijksch brood, maar ze boet een deel harer zelfstandigheid in en komt op de lijn van een halve staatsschool.

Mijn opzet was deze, dat overwogen worde, of de voorwaarden tot den schoolvrede voldoen aan de eischen, die

Sluiten