Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verantwoordelijkheid van mensch tot mensch daaraan raakt. De band der liefde, die de ouders in edelst zielsbegeeren doet staan voor hun kinderen, is ook als een wet Gods geschreven in der menschen harten, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

Toch leert aan den anderen kant de ervaring, dat die elementaire waarheid gedurende perioden met voeten getreden wordt. Die waarheid is ten laatste alleen te behouden kn den weg der gehoorzaamheid aan het Woord, welks wet, die slechts voor het geloo-vig speurend hart te ontdekken is, veel meer dan wij kunnen omschrijven, uitglanst boven het edelste voelen van den edelsten mensch-ouder op aarde. Ook in deze zaak heeft de mensch als mensch toch eindelijk de duisternis liever dan het licht.

Omdat de Apostel door Gods Geest sprekend zegt: „Gij vaders voedt uw kinderen op in de leering en vermaning des Heeren", daarom, zegt de Christen, is de opvoeding ouderplicht. Die nooit los te maken band tusschen ouders en kinderen, die door het leven van Israël en door gansch den Bijbel is heengegaan, die in de belofte des Verbonds het Christenhart in vreugde zet, beheerscht ook de Gereformeerde Liturgie, welke bij den heiligen Doop de ouders beloven doet, dat zij hunne kinderen naar vermogen zullen onderwijzen of doen en helpen onderwijzen. De ouders laten hun kinderen leeren door den schoolmeester.

Bij de ontwikkeling van het leven der menschen is het onderwijs der jeugd door voortgaande verdeelihg van den arbeid wel een zelfstandig beroep geworden, maar nooit is principieel daarmee de verantwoordelijkheid voor de opvoeding der kinderen van de ouders afgenomen.

Terecht zegt Dr. J. Woltjer ergens, dat de grondvorm van een school steeds is als volgt. Tegen betaling neemt de onderwijzer een deel van den arbeid der ouders over, die ter besparing en vereenvoudiging een vereeniging vormen met statuten, hebbend welomschreven doel, en in welke vereeniging de ouders zelf leiding en verantwoordelijkheid aanvaarden door de samenstelling van een bestuur. Waar aldus de zaak niet begonnen is en anderen, belangstellenden, Diaco-

Sluiten