Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoolbeleid in goede richting komt de georganiseerde samenwerking; kort gezegd: de school der ouders eischt met logische consequentie de schoolorganisatie in den geest van het Gereformeerd Schoolverband. En hier geldt analogisch de regel van Dr. J. Woltjer: als zóó de zaak niet is aangevangen, -zij immer het streven om ze te leiden in dat rechte spoor en de principieel juiste organisatie langzamer of sneller te benaderen. Dat is de weg der waarachtige vrijheid in schoolbeleid, in opleiding, in examineering, de weg tot de vrije school voor het heel het volk. Wordt het, zelfs onder belijders der Gereformeerde waarheid, voldoende beseft?

Ik wijs op een tweede. De vereeniging, het bestuur, salarieert in den aangegeven gedachtengang zijn schoolmeesters. Wij leven in een tijd, waarin de man, die van staats- of andermans leer de salaris- en loonriemen snijdt, de man is. Het is voor niemand een geheim, dat de salarisbeweging der onderwijzers, hoe best bedoeld, de idieele basis van het Christelijk onderwijs aantast. Zooals de beweging thans verloopt, moet zij daartoe leiden. Omdat zij de verhoudingen, die naar Gereformeerd beginsel bestaan, ontwricht. De staatsonderwijzers kloppen terecht bij hun patroon, den Staat, aan. Maar wat ter wereld beweegt de bizondere onderwijzers dit voorbeeld voetstoots te volgen?

Zeker, het minimum is in de wet vastgelegd. Maar als dat verhoogd moet worden, ligt het toch zeker op den weg der besturen en der schoolorganisaties op verhooging daarvan aan te dringen. De schoolstrijd heeft in de tweede fase dezen loop genomen, dat ons Christenvolk met onverdroten energie tegen den machtigen Nederlandschen Staat den strijd heeft aangebonden voor een eigen school. Al moge, wat niet zonder gevaar is — een beginsel werkt steeds door — de subsidie in salarisvorm zijn vastgesteld, het zijn de besturen, die ontvangen en uitbetalen, en niets geeft den bizonderen onderwijzers het recht, hun kracht te concentreeren op salarisverhooging door den Staat. Want gelijk de beweging in den laatsten tijd zich ontplooit, is zij voor een groot deel geworden een direkt beroep ook door den bizonderen onderwijzer op den Staat tot positie-verbetering. Het is een nooit weg te

Sluiten