Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen schande, dat vele besturen en vereenigingen het niet aangedurfd hebben zonder de verhoogde subsidie, hun personeel afdoende te salarieeren, of hun toeslag te verleenen. Maar ik vraag: is steeds de juiste weg bewandeld, dat het personeel met volle vrijmoedigheid tot het bestuur sprak: Gij geeft ons te weinig salaris; wij moeten, ook ten behoeve van de goede vervulling dezer taak, meer ontvangen? En dat hetzelfde personeel, als het niet kreeg, waarop het aanspraak maakte, met volle vrijmoedigheid zich beriep op de algemeene vergadering, op de vereeniging? En dat het aandringen op subsidie-verhooging mee als eerste taak der schoolorganisaties werd beschouwd? Het geldt hier een primordiaal beginsel, dat, hoe bekneld, niet losgelaten mag worden.

Ik wijs op een derde* Als een groep van ouders een school sticht, stelt zij zich een bepaald doel. De stichters en leden der vereeniging zijn het omtrent dat doel eens. Het doel beheerscht hun gezamenlijk streven en wordt zoo nauwkeurig mogelijk in de statuten vastgelegd. Bijvoorbeeld: zij stellen zich ten doel aan de kinderen onderwijs te doen geven overeenkomstig Gods Woord naar Gereformeerd beginsel. Zij spreken daarmee uit: wij houden een school, die in veler oog slechts voor enkelen deugt, maar die voor ons bewustzijn de eenige juiste richting der schoolopvoeding aangeeft. Die richting is hoofdzaak. Natuurlijk staat Bijbelsche Geschiedenis op het leerprogram. Niet omdat de algemeene ontwikkeling kennis des Bijbels eischt, maar omdat zonder Bijbelsche Geschiedenis opvoeden en onderwijzen ook in de andere vakken niet wèl gaat. Voor door- en uitwerking daarvan is het bestuur verantwoordelijk, maar daartoe bezit het ook de zeggenschap. Nu komt een vader, die zegt: Ik wil mijn jongen aan uw school toevertrouwen, maar ge moet hem vrijstellen van de lessen in Bijbelsche Geschiedenis, want ik wil mijn kind niet bij voorbaat aan uw speciale godsdienstige richting vastketenen. Welk ander antwoord is mogelijk voor een goed Gereformeerd schoolbestuur dan dit: Wij stellen hier den regel vast, dat de Schrift onderwezen wordt, omdat God het eischt. Dat is het essentieele van heel ons onderwijs.

Sluiten