Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in niet meerdere mate dressuur kan zijn dan de langzamer school zou toepassen. Deze voorbeelden zijn niet zeldzaam, evenmin als die van jongens of meisjes, welke op zulke scholen zonder schade een klas kunnen overspringen of bijhalen. En hoe zou het dan zijn, als deze leerlingen de hen niet interesseerende vakken konden verwaarloozen? En als deze vrijheid ook aan anderen werd gelaten? Op één illustratie willen we hier wijzen. Sommige jongens hebben voor een of andere liefhebberij-studie groote belangstelling. Laat ons nemen: draadlooze telegrafie. Op een leeftijd, dien men als schoolmeester niet in staat zou denken tot zulke kennis, weten ze van zelf-inductie, resonneeren, gesloten en open trillingsketens, weten ze van de Rhumkorff, den condensator, den detector en den heelen mikmak en zitten zoo in hun mooie werk, dat men er jaloersch op wordt. Voor een ander — soms hun vriend, die er telkens wat van hooren moet—is dat alles abracadabra. Om nu in de terminologie van dezen telegrafist te blijven zeggen we: dit komt omdat alles wat ze hooren en zien in verband met deze liefhebberij bb den een resonneert en bij den ander niet. En als we nu maar steeds zoeken naar dat wat resonneert bij onze leerlingen, dan wordt alle studie liefhebberij. In wezen toch bestaat er tusschen welken arbeid ook — dus evenzeer de studie — en het spel geen verschil, alleen ons dwingen maakt er wat anders van.

Intusschen zij het bovenstaande een kort pleidooi voor een onderwijs-hervorming, welke mogelijkheden opent, die nu nog niet geboden worden. Er moet zijn meer vrijheid in de te kiezen vakken, er moet zijn: volledige oefening voor alle individueele talenten. Dit laatste is practisch'een uitbreiding van het programma voor iedere school, de lagere zoowel als de middelbare. Immers wordt o.a. de ontwikkeling der handigheid vrijwel overal aan het toeval overgelaten. En dat is toch ook een talent, dat productief kan en moet worden gemaakt. Maar waar hier sprake was van een uitbreiding, zij er op gewezen, dat deze noch meerdere inspanning noch langeren studietijd vergt.

Het komt er nu nog op aan, te omschrijven waarin we die , meerdere vrijheid willen zoeken. Dit schijnt er op uit te zullen loopen, dat we gaan voorschrijven waar de vrijheid begint en waar

Sluiten