Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze eindigt, waarmede misschien die vrijheid zelf wel eens zoek zou kunnen raken. X)it behoeft intusschen niet, immers is het onderwijs, evenals de opvoeding, leiding-gevende arbeid en sluit vrijheid niet bepaald iedere beperking uit. Laat ons vrijheid noemen: het in wellevenden vorm uitgeoefende zelfbestemmingsrecht van het individu binnen de perken van het algemeen belang, zooals Mevrouw Montessori dit o.i. onverbeterlijk omschreef. Daarbij is dus de mensch als lid der geheele maatschappij en in rijn onmiddellijke omgeving gedacht. Deze vrijheid kunnen we volkomen aan onze leerlingen laten, ook al dwingen we hen tot werken. Misschien — of wei zeker — komt men dan te eeniger tijd in botsing met der kinderen eigen vrijheidsbegrip, maar ze zijn nu eenmaal niet alleen op de wereld, hetgeen normale kinderen trouwens gauw begrijpen en waarvan ze de consequentie wel willen aanvaarden en anders moeten leeren aanvaarden desnoods — maar eerst als 't andere faalt — met straf van iedere soort en van eiken graad van hardheid.

Een tweede beperking der vrijheid wordt geboden door den toestand van het tegenwoordige onderwijs. Immers waar we nu zachtjes aan genaderd rijn aan de concrete voorstellen tot wijziging onzer onderwijs-organisatie, zal het duidelijk rijn, dat we met het bestaande rekening houden moeten. Iedere niet geleidelijke reorganatie zou verwarring stichten, hetgeen in dezen tijd nog noodlottiger zou zrjn dan anders. In dit verband moet er op worden gewezen, dat wat hieronder nu gezegd zal worden over die reorganisatie eischen zijn, die slechts een richting bedoelen aan te geven en waarover qualitatieve meeningsverschillen natuurlijk mogelijk worden geacht. Vanzelf zal blijken in welke richting, als men eenmaal begint, de vrijmaking, dat is: de afschaffing van het één-vormige, zich verder zal kunnen voltrekken.

De voorbereidende school geve het onderwijs, zooals Mevrouw Montessori dat in haar werken aangeeft. De bevolking is van 4 tot 6 jaar oud. De lagere school zet dit onderwijs voort, neemt als hoofdvakken: lezen, schrijven, rekenen en handenarbeid. Alle vakken, die daarnaast thans worden onderwezen, worden als grootendeels facultatieve vakken behandeld, facuity^S1 in dezen zin dat de vorderingen in die vakken geheel worden overgelaten

Sluiten