Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heelemaal niet logisch is? Ieder bewijs toch is tot op zekere hoogte een smoesje en alles laat zich bewijzen, zoo we nog maar een enkele fout meer inlasschen in onze beperkte, onvolmaakte en in hun onvolmaaktheid door onze gelijken oncontroleerbare waarnemingen en vermogens. Ieder bewijs is tijdverlies, niet de controle; maar 't bewijs is geen controle en ieder bewijs leert den meesten der bewijzenden: iets door redeneering waar maken. Dat is een ellendige fout van onzen tijd. Niets is er wat een groot deel van ons publieke leven zoo walgelijk doet zijn als het gemak, waarmee men het immoreele tot iets moreels redeneert, en liefst nog tot iets über-moreels. Niets is ook treuriger dan dat de massa zich gereedelijk door redeneeringen laat overtuigen. We verdrinken letterlijk in de woorden en als 't onderwijs zijn plicht verstaat, dan helpt het ons uit dit moeras. Het kan dit doen, want zijn objecten zijn waarheidlievend, althans voor de groote meerderheid en verfoeien het getwijfel aan de door hen geconstateerde feitelijkheid. Het onderwijs heeft dit slechts zoo te laten en kan dan gerust afwachten tot de tijd der bespiegelingen aankomt. Geen waarheid aanpraten, ook geen waarheid, die voor het kinderlijk begrip vast staat, door een redeneermg gaan bewijzen, want dat zijn slechts inleidende maatregelen tot de zooeven veroordeelde beneveling van het waarnemingsvermogen. Pluizer behoeven we nooit door ons onderwijs bij onze leerlingen te introduceeren, die komt voor wie op zijn lijstje staan, steeds vroeg genoeg.

Maar wij zijn hier tamelijk ver afgedwaald. We bedoelden slechts vast te stellen, dat het bij 't woord „meetkunde" niet noodig is te denken aan het door misplaatsten wetenschappehjken zin voor leerenden moeilijk gemaakte vak. Wat voor kinderen geschikt is ter vorming van hun waarhemings- en combinatievermogen mogen we gerüSt onder hun bereik brengen en zooveel te eer, als daarmede een observatie-gelegenheid van groot belang wordt geschapen.

Waar nu de constructie van figuren, oppervlakte- en inhoudsberekeningen, Vorm-veranderingen en andere hoofdstukken uit de meetkunde zoo uitstekend zich leenen voor de bezigheid van den 11- of 12-jarigen leeftijd en waar dit zoo'n geschikte gelegenheid biedt tot observatie der leerlingen met het oog op verschillende

Sluiten