Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen, die over zijn aanleg en toekomst gesteld kunnen worden, is er o.i. geen reden om van invoering zich te onthouden, louter omdat het wat nieuws is.

Gedeeltelijk is hetzelfde te zeggen van de algebra. Men moet niet vergeten, dat negatief even concreet kan worden voorgesteld als positief en mits men zich hieraan houdt, biedt de behandeling der hoofdbewerkingen geen enkel bezwaar voor de meeste 12-jarigen. Evenmin het oplossen van vergelijkingen.

Tot dusver was er nog geen geschikte gelegenheid er op te wijzen, dat telkens als we hier van de algemeene gedachten komen tot eenigszins concreter voorstellen, we dachten aan 't onderwijs aan jongens. En dit is niet omdat we hun schoolonderwijs van grooter belang achten (al komt 't ons voor, dit wel zoo te zijn) maar omdat we niet in staat zijn uit gebrek aan ervaring op dit punt, de meisjes in onze beschouwing te betrekken. Over 't algemeen komt 't ons voor, dat de voordeelen der co-educatie op 't punt van onderwijs geene zijn en de nadeelen niet gering. Zwaarder weegt, dat de sociale roeping der vrouw, zoowel als haar aanleg, zoo volkomen verschillen met die van den man, dat een verschillende schoolopleiding o.i. daarop alleen reeds moet worden geëischt. De emancipatie der vrouw, schijnt ons — 't zij met alle bescheidenheid gezegd — in een geheel verkeerde richting te zijn geleid uit een soort naijver jegens den man, die nu al zoolang als heer der schepping had getroond. De strijd voor gelijkheid heeft hier — maar 't zal wel zeer aanvankelijk zijn en de practijk zal wel spoedig sterker zijn dan de leer — den eigen aard der vrouw af en toe in de verdrukking gebracht en dit beteekent een verlies, dat niet met enkele uiterlijke gelijkheidsteekenen, dat waren eenigszins: mannelijkheidsteekenen, te vergoeden is. '

We nemen dus aan, dat de meisjes een heel andere richting uit moeten: we gelooven zelfs niet, dat jongens en meisjes op de lagere school, evenmin als in de laagste klassen der middelbare school, bij elkaar behooren. Op de lagere school niet, omdat hun onderwijs daar voor een te groot deel moet afwijken van dat der jongens, dan dat het niet practischer zou zijn, hier te scheiden en op de middelbare niet, daar beide geslachten in de daar doorgebrachte jaren juist physiek en psychisch zulke sterke verschillen vertoonen,

Sluiten