Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu is het o.i. van belang dat één school in deze geheel of ten deele verschillende richtingen opleiding geeft. Eerstens toch zal veel onderwijs geschikt zijn voor meerdere richtingen en kan de combinatie dus oeconomisch zijn. In de tweede plaats zal het voor vele leerlingen eener bepaalde afdeeling nut kunnen hebben voor hem facultatieve vakken te volgen in een andere afdeeling, welke mogelijkheid niet wordt geboden, zoo een strenge scheiding wordt doorgevoerd. En ten slotte heeft het in een min of meer los verband samenwerken der onderscheiden afdeelingen veel voor op het onderling verkeer in de jongenswereld en biedt het de gelegenheid waardeering te kweeken voor andere dan de eigen studierichting.

Intusschen moet toegegeven worden, dat in plaatsen van eenigen omvang het practisch onmogelijk zou zijn de combinatie ver door te voeren, terwijl in kleinere plaatsen enkele afdeelingen misschien niet bestaanbaar zijn door gebrek aan een voldoend aantal leerlingen. Deze twee bemerkingen doen echter aan de wenschelijkheid van een zoo ver mogelijk doorgevoerd samengaan niets af en het minste wat verlangd kan worden is een geregeld samenwerken der leiders van de verschillende afdeelingen.

Een geheel afzonderlijk beheer der afdeeling onder a genoemd, lijkt gewenscht, daar de groote meerderheid der aanstaande ambachtslieden geen wetenschappelijke opleiding vraagt of behoeft en het karakter der middelbare school toch wel eenigermate aan een wetenschappelijke verdere studie moet aansluiten. Een uitzondering zou dan moeten worden gemaakt voor hen, die hun vakopleiding na den ongeveer 3-jarigen cursus wenschen voort te zetten (bezoekers der middelbare technische scholen) en voor de a.s. technische en chemische ingenieurs.

Voor sommigen duurt de school voor middelbaar onderwijs 3, voor anderen 4, 5 of 6 jaren, terwijl een deel op inrichtingen voor hooger onderwijs hunne studiën zullen voortzetten. Voor 't bepalen van den duur der opleiding beschikken we eenigermate over de ervaring van het verleden; over het totaal der voor iedere afdeeling te verwerken leerstof zullen we te rade dienen te gaan bij degenen, die in de daarbij ondergebrachte beroepen een waardige plaats

Sluiten