Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht en zoo kunnen nieuwe waarheden hieruit voortvloeien, maar de resultaten daarvan kunnen in 't onderwijs worden ingevlochten als ze nuttig zijn en 't is niet noodig, dat het onderwijs zelf de wegen alle langs loopt, welke zij gegaan zijn, die den inhoud van ons onderwijs hebben opgebouwd. De M. S. kan tevreden zijn met hi de eerste plaats de resultaten der wetenschap mee te deelen; er de waarheid van aan te toonen op de eenvoudigste manier, desnoods door een enkele controle-proef of -meting en met daarnaast een inzicht te geven in de wijze waarop de wetenschap werkt tot 't vinden van nieuwe wetten enz.

Dit laatste moet liefst gebeuren door mededeelingen te doen uit het leven en werken der groote mannen der wetenschap in vroegere eeuwen en in den tegenwoordigen tijd. Er past vereering of groote achting voor de zeer geniale en zeer noeste werkers onder hen, maar het is niet noodig die vereering zoover te voeren, dat men met alle leerlingen, die middelbaar onderwijs volgen, ook in de methode hun voetsporen drukt.

Een tweede kenmerk der wetenschappelijke methode is het rangschikken van iedere waarheid in een keten van met elkander verband houdende waarheden. Dit rangschikken, systematiseeren is natuurlijk van groot belang voor de snelheid waarmee vooruitgegaan kan worden, maar dit is de zaak van den leeraar, eer dan van den leerling en in zooverre ligt hierin geen aanwijzing opgesloten, dat 't onderwijs op de M. S. anders moet gegeven worden dan op de L. S. Wel legt dit aan het onderwijzend personeel een verplichting op: iedere leeraar moet het verband wel zien en het kunnen leggen ook en hij heeft dus groot belang bij eendeer breede opleiding, opdat hij ook nog verband kan brengen tusschen de onderdeelen van zijn eigen vak en vele die daarnaast liggen.

Er zouden nog wel andere kenmerken van de wetenschappelijke onderwijs-methode zijn te noemen. Beter was zelfs te spreken van: methoden. Alle zijn in de hand van den rijpen, aan voorstellingen rijken en hoogstaanden mensch van waarde om te komen tot een uitbreiding van het terrein van het menschlijk weten en kunnen; ook om te komen tot een dieper inzicht in de mysteriƫn van ons zijn, van het bestaande. Maar hoe belangrijk deze beide

Sluiten