Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taken der wetenschap ook zijn, op het onderwijs ligt niet de verplichting hare methoden te imiteeren, maar slechts om hare resultaten zoo rationeel mogelijk te brengen onder het bereik van hen, die ze later zullen noodig hebben.

We behoeven er ons niet bezorgd over te maken, dat dit onderwijs niet bevredigt. Als het zoover komt, welnu dan is de vraag naar de redelijkheid der dingen geboren, dan ontwaakt in den mensch de vraag naar hooger licht en deze houdt zoo innig verband met den eigen zielsinhoud, met levenservaring en godsdienstigen zin, dat geen onderwijs daar bevrediging kan schenken. De school moet zich niet verbeelden, dat wel te kunnen. Integendeel geeft ze steeds meer vragen aan de zoekende ziel, steeds meer raadselen te doorgronden, de school die meende licht te verschaffen. De menschen, die er het onderwijs geven, kunnen den menschen, die het onderwijs ontvangen, wel eens in het zoeken helpen: dat is echter zuiver persoonlijke aanraking en onze schoolsche methoden moeten niet trachten hier massale leiding te geven.

Het is om twee redenen, dat hierboven eenigszins uitvoerig over de wetenschappelijke methode, innig geliefd door de M. S., is gesproken. Eerstens wil het ons voorkomen, dat veel leerlingen dier school de wis- en natuurkundige vakken moeilijk verteren, niet zoozeer door hun inhoud dan wel door de methode, waarop die vakken plegen onderwezen te worden. Er is wel een enkele aanwijzing, dat die meening gedeeld wordt, maar verbeteringen moeten nog steeds komen.

In de tweede plaats meenen we, dat het exacte karakter van ons onderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs grootendeels gehandhaafd zal moeten blijven en de leerstof op het gebied van wiskunde, natuurkunde en scheikunde niet ruim genoeg kan worden genomen voor de afdeelingen, welke die vakken noodig hebben. Maar daarmede is het geboden eerst te zoeken naar snelle methodes en tevens naar werkwijzenr die den wetenschappelijken zin niet dooden, maar dien gelegenheid laten te zijner tijd tot geboorte te komen, die den leerling niet vatbaar maken voor waan-

Sluiten