Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijke practische waarde te geven voor hen, die óf hoogere studies zullen gaan volgen öf na 't verlaten der M. S. het leven ingaan. Zoo zou dus een algemeen college van advies-voor onderwijszaken het eerste noodige zijn, misschien nog wel noodiger dan een departement van onderwijs. Er is een troost: er zijn precedenten; immers als zooveel belangrijker zaken betreffende, doet de regeering zich ter zake der lichamelijke opvoeding en ter zake van 't rijks-tucht- en opvoedingswezen voorlichten door een dergelijk college.

Verder zou in plaatsen, waar inrichtingen voor M. O. zich bevinden naast vakscholen, als zeevaart-, landbouw-, handels- of middelbare technische scholen, overleg gepleegd kunnen Avorden om voor die leerlingen der M. S., welke later een dier andere inrichtingen denken te bezoeken, een regeling te treffen, waardoor de vakopleiding door de theoretische vanaf de laagste klasse der M. S. heenloopt. Daar het hierbij meestal gaat om de drie eerste jaren der H. B. S. in verbinding te brengen met de 2- of 3-jarige vakschool, zal het niet moeilijk vallen in denzelfden tijd of in een jaar korter klaar te komen, daar men het eenvoudige deel van het vakonderwijs naar jonger en het moeilijker van de M. S. naar ouder leeftijd kan verplaatsen, en dit zelfs al wilde men aan den inhoud van het onderwijs niets veranderen.

Er waren nu nog enkele wenschehjkheden te bespreken, die met ons onderwerp in verband staan. Met name zou een grondige reorganisatie van het schooltoezicht noodig zijn en verder is het in verband met de versteening, waaraan bijna al het door den Staat beheerde chronisch schijnt te moeten gaan lijden, van belang, dat de gedragslijn verlaten wordt, waarbij de neutrale bijzondere school officieel of half-officieel werd doodgedrukt. Hierover moet thans gezwegen worden, daar we ons slechts tot taak hadden gesteld in zeer grove trekken aan te geven in. welke richting zich ons onderwijs heeft te reorganiseeren, wil het in zijn tijd blijven passen en wil het den weg openzetten voor een differentiatie, welke wenschelijk is met het oog op de waarde der individualiteit. Evenzeer hebben we te zwijgen over die andere zijde der kwestie: de ontwikkeling van 't karakter, de vorming van den vrijen mensch,

Sluiten