Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn voor een roman, dan voor eene wetenschappelijke studie, voor inzicht en begrip in het leven der behandelde groepen is zij van onschatbare waarde bevonden.

Het statistische materiaal leverde eigenaardige moeilijkheden op. Ondanks de onvermoeide werkzaamheid van het Centraal Bureau van de Statistiek is de nagestreefde betrouwbaarheid der officieele statistieken van armenzorg nog niet bereikt. Er is zoo weinig mogelijk gebruik van gemaakt. Het overige statistische materiaal bood nog andere bezwaren: sommige statistieken zijn slechts steekproeven, andere tabellen staakten ineens bij een bepaald jaar, sommige verslagen en rapporten staakten geheel. De oorlog werd oorzaak, dat zeer veel grondmateriaal van soms jaren her onbewerkt bleef liggen; soms bleek het grondmateriaal vernietigd. Instede dus de statistieken in dit boek te kunnen afwerken tot eenzelfde jaar, toonen zij een staalkaart van jaarreeksen.

In verreweg de meeste van dergeüjke gevallen heeft de schrijfster er zich van kunnen vergewissen, dat daar, waar de tabellen als bewijsmateriaal dienden, de toestanden zich sedert de samenstelling van die tabellen inderdaad in dezelfde richting als aangegeven weid, zijn blijven ontwikkelen. In andere gevallen noodzaakten de gebeurtenissen na i Aug. 1914 zelfs geheele hoofdstukken af te sluiten met dien datum, daar de abnormale verhoudingen iedere vergelijking met vredesjaren onmogelijk maakten.

Bovendien heeft deze studie door het uitblijven van de behandeling van menig wetsontwerp, dat van belang beloofde te worden voor het armenvraagstuk, daarvan den terugslag ondervonden. Sommige onderwerpen (de Rijksverzekeringswetten bv.) begonnen zelfs meer op een ziekteproces dan op symptomen van een gezond sociaal leven te gelijken.

Door de veelheid der détails is het niet doenlijk geweest het geheele boek, wat de aangehaalde gegevens betreft, op denzelfden datum te doen eindigen. Zelfs sedert het afsluiten van sommige hoofdstukken is het sociale leven weer voortgeschreden, (de vorming van de Sociale Partij bv., vooruitgang van de S.D.P. etc).

Eenige onderwerpen, welke binnen den kring van deze studie getrokken hadden kunnen worden: de strijd tegen de drie

Sluiten