Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ambtenaarsapparaten, instede van de oorzaak aan te vatten bij het opgroeiende kind, bij de jonge werkkracht, ten einde zoowel hem als den staat te behoeden voor zooveel onheil, door middel van eene betere ontwikkeling en opvoeding, door verplicht voortgezet onderwijs.

Schrijfster heeft door haar contact met arbeiders en armen de eer genoten door hen te worden aangezien voor eene neringdoende (in heete koffie!) aan de havens, voor een aspirant-heilsoldaat, sollicitante voor den „breiwinkel"(onderwijzeres in het breien), voor verpleegster, juffrouw-van-de-pers, dokter, romanschrijfster, bestuurslid van de S.D.A.P., Evangeliste, agente van verzekeringsmaatschappijen, hoofd van een school, studente in de theologie, enz., en een soort brievenbus voor „Onzen-lieven-Heer", waardoor alle klachten wel „hierboven" terecht zouden komen.

Deze zijde van het werk werd bekroond door de lotgevallen van het in 1914 ten deele bewerkte hs., waarvan de eene helft bij het uitbreken van den oorlog in een reiskoffer zoek raakte in Duitschland en eerst na lang zwerven over de grenzen kwam, de andere helft in een handkoffertje in den nacht van 1 op 2 Augustus midden in Pruisen in een brandende wagon achterbleef maar ten slotte op een locomotief werd teruggevonden.

Dit feit heeft het mogelijk gemaakt eene, zooveel vroeger reeds gegeven belofte tot publicatie van een diergelijk werk, in te lossen.

Een woord van haxtelijken dank worde hier gericht aan die velen, welke door hunne medewerking deze studie hebben vergemakkelijkt, gegevens ter beschikking stelden en met groote welwillendheid hunne inrichtingen tot bezoek hebben geopend. Mochten middelerwijl toestanden veranderd zijn in kringen met moeilijk toegankelijke gegevens, zijn er in dit werk onjuistheden binnengeslopen, dan zal de schrijfster iedere vermelding daarvan ten zeerste waardeeren.

Zij hoopt, dat deze nog zeer onvolkomen en onvolledige studie den stoot moge geven tot een reeks van détailstudies, tot het diepgaand onderzoek, waarvan zij de noodzakelijkheid heeft trachten aan te toonen.

Moge de lezer na beëindiging van het boek ten slotte bedenken, dat de zuiverste, onbaatzuchtigste en doeltreffendste hulp ver-

Sluiten